תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תוכנית לימודים לתואר ראשון - חיפה

תוכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה ולטכניון

 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים לקראת התואר הראשון היא להכשיר מרפאים בעיסוק ברמה מקצועית גבוהה בתחומי הריפוי בעיסוק. תוכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשים ממדעי החברה וההתנהגות, ממדעי הרפואה ומהריפוי בעיסוק. במהלך הלימודים משולבת הכשרה מעשית במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע. הלימודים בתחום מדעי החברה וההתנהגות מכוונים להבנת תהליכי התפתחות תקינה וליקויה בתחום הקוגניטיבי, הריגושי והחברתי. הלימודים בתחום הרפואה מכוונים להבנת תהליכים פיזיולוגיים של בריאות וחולי. הלימודים בתחום הריפוי בעיסוק מכוונים להבנה ויישום תיאוריות וטכניקות של אבחון, טיפול  ומניעה.

 

משך הלימודים

תכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 7 סמסטרים המתפרשים על - פני 3.5 שנים.

 

מבנה הלימודים*

תכנית הלימודים של החוג לריפוי בעיסוק בנויה כדלהלן:

שנה א'   —  נלמדים קורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק.

שנה ב'   —  נלמדים קורסים מתקדמים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק.

שנה ג'   —  מתמקדים הלימודים ביישום הרקע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים.

בשנה ד' מתקיימת ההכשרה המעשית האחרונה ובמהלכה יתקיימו מפגשים באוניברסיטה. עם סיום ההכשרה יתקיים באוניברסיטה מפגש סיכום הכשרה לסטודנטים. הנוכחות במפגש היא חובה.

הנוכחות בהכשרות המעשיות, בכל השיעורים ובכל ימי הלמידה הינה חובה.

 

*כל אחת משנות הלימוד מלווה בתקופות הכשרה מעשית המסתכמות לתקופה של 6 חודשים.

 תוכנית הלימודים עומדת בקריטריונים של ארגון הריפוי בעיסוק העולמי (WFOT), ובכך תואמת ברמתה תוכניות מובילות בעולם.

 

בנוסף, על הסטודנטים ללמוד קורסי בחירה מתוכנית דרך הרוח ו/או חדשנות ויזמות ו/או מדעי הנתונים והסייבר ו/או משאבי אנוש ו/או קיימות וסביבה ו/או תקשורת דיגיטלית מעשית: קורס אחד של 4 נ"ז או שני קורסים של 2 נ"ז (4 נ"ז בסה"כ).

 

 *ייתכנו שינויים במבנה הלימודים!

 

פיצול הלימודים

החוג אינו מעודד פיצול לימודים. בקשות מיוחדות בנדון יש להפנות לראש החוג.

 

חובות הסטודנטים 

**חובות אלו חלות על סטודנטיות בתכניות ריפוי בעיסוק לתואר בוגר באוניברסיטת חיפה וכן על סטודנטיות בחוג לריפוי בעיסוק במסלול לחרדיות במכללת מבח"ר.

על הסטודנטים להשיג ציון עובר בכל הקורסים (ציון 70 בקורסי ריפוי בעיסוק, ציון 60 בקורסי מדעי החברה וציון 60 בקורסי רפואה) וכתנאי מעבר משנה אקדמית אחת לבאה אחריה וכתנאי מעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'.

תנאי מעבר לסמסטר ב' בשנה א' הוא קבלת ציון 70 בקורס מבוא לריפוי בעיסוק- שיעור, ומבוא לריפוי בעיסוק - תרגיל

על הסטודנטים לסיים חובת אנגלית שפה זרה עד סוף שנה א' כאחד מתנאי המעבר לקורסים בשנה ב' .

תנאי מעבר לקורסים בשנה ב' הוא קבלת ציון 70 בסמסטר ב' בשנה א' בקורס אדם-עיסוק-סביבה ובקורס אדם -עיסוק - סביבה – תרגיל וקבלת  ציון עובר בשאר הקורסים כפי שפורט בסעיף 1.

תנאי מעבר לקורסים בשנה ג' הם : קבלת ציון 60 בקורסי הרפואה, ציון 60 בקורסי מדעי החברה ,ציון 70 בקורסי ריפוי בעיסוק לרבות ציון 70 בקורס יישום ידע בעשייה טיפולית בשנה ב' וציון עובר בקורס הכשרה מעשית ראשונה .

תנאי מעבר לקורסים המתקיימים בשנה רביעית : סיום כל חובות שנה ג' בציון 70 לרבות קבלת ציון עובר בהכשרה מעשית שלישית ובקורס המלווה יישום ידע בעשייה הטיפולית.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב', משנה ב' לשנה ג', משנה ג' לשנה ד' וקבלת תואר בריפוי בעיסוק הוא עמידה בדרישות ההכשרה המעשית וציון 70 לפחות בקורסים יישום ידע בעשייה הטיפולית   א', ב', ג' . אי עמידה בתנאי זה תגרור השעיה מהלימודים ועיכוב בסיום הלימודים .

לא יורשה סטודנט שנכשל בקורס במהלך לימודיו להשתתף בקורסים בהם הקורס בו הוא נכשל מהווה דרישת קדם.

מילוי דרישת הקדם הוא באחריות הסטודנט.

 שמירת עותק של הסילבוסים של הקורסים הנלמדים היא באחריות הסטודנט.

 

רישום לקורסים

1.  סטודנט שנרשם לקורס ושילם, למרות שאינו רשאי ללמוד בו, בגין אי עמידה בדרישות הקדם או בתנאי המעבר לשנה מתקדמת, יבוטל רישומו לקורס, גם אם נבחן וקיבל ציון – ציון זה לא יוכר.

2.  באחריות הסטודנט להירשם לכל הקורסים במסגרת הרישום הממוחשב ולבדוק כי הרישום לכל הקורסים נקלט בהצלחה במערכת.

3.  סטודנט שנכח בקורס, אך לא דאג להסדיר הרשמה אליו, לרבות תשלום שכר לימוד- נוכחותו וציונו בקורס לא יוכרו.

4.  על הסטודנט לחתום על הצהרת בריאות. ההצהרה תשלח במייל ועל הסטודנט לחתום על עליה ולהעבירה למזכירות החוג עד תחילת סמסטר א'  בשנה א'.

5. על הסטודנט לחתום על אישור בריאות המאפשר את יציאתו והשתתפותו בסיורים וימי למידה מחוץ לאוניברסיטה.

6. על הסטודנט לחתום על אישור יציאה לסיורים/ימי למידה מחוץ לאוניברסיטה כתנאי להשתתפותו בהם.

 

לימודי אנגלית

להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשפ"ג בהתאם להנחיות מל"ג:

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה א' כחלק מחובותיו לתואר וכן ללמוד שני קורסי תוכן בשפה האנגלית במהלך שנה ב'.

על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בשנה ב'.

ישנן 3 רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורס הבא: מתקדמים ב'

סטודנטים ברמת סיווג פטור לא נדרשים להירשם לקורסי אנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

תלמידי שנה ב' (בשנה"ל תשפ"ג) יידרשו ללמוד 2 קורסי חובה בשפה האנגלית.

 

דרישת נוכחות

החוג לריפוי בעיסוק מכשיר סטודנטים לעסוק במקצוע הריפוי בעיסוק בעתיד.

אי לכך הלימודים בחוג, מעבר ללימודים תיאורטיים, כוללים לימודים מעשיים, ימי למידה והכשרות מעשיות המחייבים נוכחות מלאה.

היעדרות מקורס בו הנוכחות היא חובה ללא אישור מראש עלולה לגרור לפסילת הקורס.

שימו לב! חלה חובת נוכחות מלאה של הסטודנט בכל השיעורים שבקורסי החוג, בימי הלמידה, בסיורים ובהכשרות המעשיות.

 

היעדרות מימי למידה/סיורים

היעדרות מימי למידה/סיורים לימודיים מחייבת את הסטודנט להגיש מראש בקשה מסודרת בכתב למרצה הקורס ואף מחייבת אישור ראש החוג.

היעדרות מיום למידה/סיורים לימודיים ללא אישור מראש תגרום לפסילת הקורס ולחזרה של הסטודנט על הקורס בשנה העוקבת. דבר זה יגרום להארכת משך הלימודים לקראת סיום התואר.

במידה ויינתן אישור חריג להיעדרות מיום למידה, הסטודנט יידרש להגיש עבודה משלימה שתינתן לו על ידי המרצה.

 

תכנית הלימודים*

 

שם הקורס סמ' נק' שש"ס
שנה א'   
מבוא למדעים 1 א 3 3
מבוא למדעים 2 א 3 3
פיזיולוגיה - שיעור ב 4 4
פיזיולוגיה תרגיל ב 1 2
גנטיקה ב' 2 2
מבוא להיסטולוגיה ואנטומיה א 3 3
אנטומיה הומנית ב 3 3
מבוא לפסיכולוגיה א 2 2
סוגיות בסוציולוגיה - בריאות וחולי א 2 2
פסיכולוגיה התפתחותית ב 2 2
       
מבוא לריפוי בעיסוק א' א 2 2
       
אדם עיסוק סביבה ב' ב 2 2
אדם עיסוק סביבה- תרגיל ב 1 2
מחקר איכותני ב 2 2
הדרכה בקריאה ביביליוגרפית א 0 2
פעילויות טיפוליות-הכנה א 0 1
פעילויות טיפוליות ב 2 3
ימי למידה א' א 0 0
ימי למידה ב' ב 0 0
נוירואנטומיה, נוירופיזיולוגיה ב 3 4
נקודות בחירה מהפקולטה למדעי הרוח   4 4
  סה"כ 42 50
שנה ב'  נק' שש"ס
נוירולוגיה ונוירופתולוגיה א א 2 2
נוירולוגיה התפתחותית א 1 2
פסיכיאטריה א' א 2 2
קניזיולוגיה א 2 2
פתולוגיה/מחלות פנימיות א 3 3
כירורגיה ושיקום של כף יד א 2 2
אורתופדיה א 2 2
מבוא לשיטות מחקר א 2 2
       
       
נוירופסיכולוגיה א 2 2
ריפוי בעיסוק בתחום הפזיקלי א 2 2
התפתחות סנסו-מוטורית ופרספטואל מוטורית א 2 2
אוכלוסיות עם עיכובים וליקויים בהתפתחות א 2 2
גישות התערבות בריפוי בעיסוק א 2 2
הכשרה מעשית א' ב 4 30
שילוב ידע בעשייה הטיפולית א' ב 3 0
יסודות ההתערבות הטיפולית ברב"ע ב 2 2
קניזיולוגיה מעשי א 1 2
גרונטולוגיה וגריאטריה א 2 2
נוירולוגיה ונוירופתולוגיה ב ב 2 2
פסיכיאטריה ב' ב 2 2
פדיאטריה ב 2 2
ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות ב 2 2
ריפוי בעיסוק בילדים ונוער א' א 2 2
עקרונות הטיפול והשיקום ברב"ע פסיכוסוציאלי א א 2 2
עקרונות הטיפול והשיקום ברב"ע פסיכוסוציאלי ב ב 2 2
ריפוי בעיסוק בילדים ונוער ב'  ב 2 2
כלי אבחון והערכה ברב"ע ב 2 2
עזרה ראשונה ב 1 2
סדים ב 1 2
  סה"כ 59 59
שנה ג'  נק' שש"ס
תיאוריות ויישום של קבוצות פעילות א 3 4
מבוא לסטטיסטיקה (שיעור ותרגיל) א 2 4
ריפוי בעיסוק גריאטרי א 2 2
אספקטים פסיכוסוציאליים של מצבי מחלה ונכות ב 2 2
מינהל שירותי ריפוי בעיסוק בישראל ב 2 2
אבחון וטיפול בליקויים קוגניטיביים א 2 2
מיומנויות התערבות ב 2 2
היבטים אתיים ומשפטיים בריפוי בעיסוק ב 2 4
תפקוד ואי תפקוד של מערכות חושיות א 2 2
יישום ההתערבות הטיפולית בילדים ונוער א 2 2
נגישות סביבה וטכנולוגיה א' א 2 2
נגישות סביבה וטכנולוגיה ב' ב 2 2
שיקום בעבודה א 2 2
הכשרה מעשית ב' א 4 30
שילוב ידע בעשייה הטיפולית ב' א 3 0
מיומנות התערבות בגישה של פתרון בעיות א 2 2
       
עיבוד סטטיסטי לסמינר מחקר ב 1 2
הדרכה בתהליך ההתפתחות א 2 2
סמינר מחקר א' א 3 2
סמינר מחקר ב' ב 2 2
  סה"כ 44 40
שנה ד'  נק' שש"ס
הכשרה מעשית ג' א 4 30
שילוב יידע בעשייה טיפולית ג' א 3 0
  סה"כ 7 0
    נ"ז שש"ס
  סה"כ 152 239

 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

 

 

הפסקת לימודים - ביוזמת רשויות החוג

 ראש החוג רשאי להפסיק את לימודיו של סטודנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. סטודנט אשר נמצא כבלתי מתאים למקצוע, בכל שלב של לימודיו. ההחלטה על כך תתקבל לאחר התייעצות עם המרצים ו/או המדריכים הנוגעים בדבר, שמיעת המלצת הועדה לענייני סטודנטים של החוג ולאחר שניתנה לתלמיד הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני ראש החוג.

2 .סטודנט אשר עבר במסגרת לימודיו עבירה על כללי האתיקה המקצועית ו/או הוראות החוק.

3 .סטודנט שנכשל או לא עמד בתנאי המעבר בקורס חובה כלשהו פעם שניה.

4 .סטודנט שנכשל בשלושה קורסים או יותר בשנת לימודים אחת או שנכשל שנית בלימודים קליניים.

5 .סטודנט שנכשל פעמיים בהכשרה מעשית — בין אם עוקבת ובין אם לא, יופסקו לימודיו בחוג לריפוי בעיסוק.

הוועדה לענייני תלמידים תדון בסטודנטים שמצב הלימודים מצריך החלטה מיוחדת. במידה והוחלט על המשך לימודים — תקבע לסטודנט תכנית סמסטריאלית למשך סמסטר אחד או למשך שני סמסטרים. בתום התכנית ייבדקו: ממוצע ציונים מצטבר, שיעור כישלונות, עמידה או אי עמידה בתנאי המעבר של כל המקצועות בתכנית שנקבעה לו. במידה ולא עמד התלמיד בדרישות — תידון הפסקת לימודיו שנית.

6 .ראש החוג רשאי להפסיק לאלתר לימודיו של סטודנט שלא עומד בדרישות האקדמיות של הקורסים.

סטודנט שלימודיו הופסקו ביוזמת החוג רשאי להירשם מחדש לחוג בתום תקופת צינון של שלוש שנים, עליו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה של החוג שייקבעו לשנה בה יירשם מחדש. אחרי שלוש שנים הסטודנט יחשב לסטודנט חדש וכל הקורסים שלמד לא יוכרו לו.

 

הפסקת לימודים - ביוזמת הסטודנט

כל סטודנט המבקש להפסיק לימודיו, חייב לפנות בכתב לראש החוג. הפסקת הלימודים תאושר בכתב.

 

הכשרה מעשית*

תוכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 30 שבועות הכשרה מעשית תוך קבלת הדרכה אישית. ההכשרה המעשית מתקיימת במסגרות הטיפוליות השונות של הריפוי בעיסוק - בבתי-חולים, במרפאות, במוסדות שיקום ובמוסדות חינוך.

ההכשרה המעשית מהווה מפגש של הסטודנט עם האוכלוסיות המטופלות השונות והתנסות ביישום הידע התיאורטי ושיטות הטיפול.

השיבוץ למקומות ההכשרה נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים של החוג ושל מקומות ההכשרה ואינו קשור בהכרח למקום המגורים של הסטודנט.

חובת ההכשרה המעשית מורכבת מימי למידה בשנה א' ו-3 תקופות הכשרה החל משנה ב':

ימי למידה -  בסמסטר א' שנה"ל בשנה א' מתקיימים ימי למידה בפרויקטים קהילתיים, בסמסטר ב' שנה"ל בשנה א' במקומות ההכשרה המעשית.

הכשרה מעשית א' -8 שבועות בסוף סמסטר ב', בשנה ב'.

תקופת הכשרה מעשית ב' - 9 שבועות עם סיום סמסטר א'  בשנה ג'.

תקופת הכשרה מעשית ג' - כ- 13 שבועות בתחילת סמסטר א' בשנה ד'.

* ייתכנו שינויים בפרישת תקופות ההכשרה המעשית.

החל משנה"ל תשע"א, השתנה מערך ההכשרות המעשיות, כאשר בשנה ב' נערכת ההכשרה המעשית הראשונה, בשנה ג' נערכת ההכשרה המעשית השנייה, ובשנה ד' נערכת ההכשרה המעשית השלישית- סה"כ 3 תקופות של הכשרה מעשית.

לקראת כל יציאה להכשרה מעשית יתקיים מפגש הכנה, כמו כן מפגשים נוספים יתקיימו באמצע תקופת ההכשרה. הנוכחות בכל המפגשים הינה חובה.

במקביל לתקופת הכשרה מעשית א' (סמסטר ב', שנה ב'), הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה את קורס "יסודות ההתערבות הטיפולית". הנוכחות בקורס זה היא חובה בכל מפגשי הקורס. היעדרות ממפגש אחד או חלק ממנו תגרור את פסילתו.

סטודנט אשר נמצא בהכשרה מעשית/ימי למידה יהיה כפוף לימי העבודה במקום ההכשרה, גם אם במקביל חלים באוניברסיטה ימי חופשה/ימי חג/יום סטודנט.

*סטודנט שיצא לימי מילואים בזמן ההכשרה — ייאלץ להשלים את שעות ההכשרה בהתאם לתקופה בה נעדר.

 .חלה חובת נוכחות של 100% בהכשרות המעשיות.

על כל סטודנט לעבור הכשרה מעשית אחת לפחות בכל אחד מתחומי ההתמחות הבאים:

ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות או בתחום הגריאטרי; ריפוי בעיסוק בתחום הליקויים ההתפתחותיים וריפוי בעיסוק בתחום ההפרעות הפסיכו-סוציאליות.

אין אפשרות לחזור על הכשרה מעשית באותו מקום הכשרה בשתי תקופות הכשרה שונות.

 

סדרי ההכשרה המעשית

ההכשרה המעשית כפופה לתקנון ההכשרה המעשית של החוג לריפוי בעיסוק, עליו יחתום הסטודנט בטרם יציאה לכל תקופת הכשרה.

ההכשרה מתקיימת בהתאם לסדרי ושעות העבודה במקום בו מתקיימת ההכשרה המעשית.

ההכשרות המעשיות מתקיימות במוסדות בהם קיימים שירותי ריפוי בעיסוק בכל הארץ.

השיבוץ למקומות ההכשרה נעשה ע"י מנהלת היחידה להכשרה מעשית ומתאמת ההכשרה המעשית. יש לקחת בחשבון שיבוץ למקומות רחוקים מאוניברסיטת חיפה וממקום מגורי הסטודנט/ית.

הוצאות הנסיעה למקום ההכשרה המעשית חלות על הסטודנט/ית.

בכל תקופת הכשרה מעשית יוערך הסטודנט ע"י המדריך/ה במקום ההכשרה. ההערכה הסופית תעשה באמצעות טופס הערכה שיועבר לחוג.

טופס הערכה הינו לשימוש פנימי בלבד. טופס זה אינו מהווה המלצה למקום עבודה או ללימודים מתקדמים. טופס הערכה לא יימסר לסטודנט או לכל גורם אחר מחוץ לחוג.

ההחלטות האקדמיות והמקצועיות במהלך ההכשרות המעשיות, הן על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט והתנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהן מוערכות על–ידי המדריכים/ות במקומות ההכשרה וסגל היחידה להכשרה מעשית בחוג.

.ההחלטה הסופית והקובעת בנוגע למעבר תקופת הכשרה בציון עובר, הינה של סגל היחידה להכשרה מעשית בחוג לריפוי בעיסוק

סטודנט שהפסיק את ההכשרה במהלכה ביוזמתו או אשר הופסקה לו ההכשרה ביוזמת המדריכה ו/או החוג, משמעותה שנכשל באותה הכשרה מעשית.

סטודנט שלא עמד בתנאי המעבר ונכשל בהכשרה מעשית ו/או בקורס יישום ידע בעשייה הטיפולית, לימודיו יופסקו ויצטרך לעבור הכשרה נוספת בשנה העוקבת ועל כן יידרש להירשם פעם נוספת להכשרה המעשית ולקורס יישום יידע בעשייה הטיפולית הקשור להכשרה. דבר זה יגרום להארכת משך הלימודים לקראת סיום התואר

.סטודנט שנכשל בהכשרה מעשית בפעם שנייה (בשנה עוקבת או בכלל), יופסקו לימודיו ולאלתר.

סיום הלימודים מותנה בציון עובר של כל תקופות ההכשרה המעשית ובקורסי יישום ידע בעשייה הטיפולית הצמודים להכשרות.

.ההכשרה המעשית כרוכה במאמץ פיזי ונפשי והסטודנטים נדרשים לחתום על מסמך המאשר את כשירותם להשתתפות בהכשרה

 

צוות היחידה להכשרה מעשית:

ראש היחידה להכשרה מעשית: גב' רות שוהם

מקשרות הכשרה מעשית: גב' רשא מנסור, גב' עדי בכרך, גב' טליה ימיני

מרכזת היחידה להכשרה מעשית: גב' קסה אגזה אגמון

 

 

סיום לימודים

סיום לימודים לקראת תואר ב"א בריפוי בעיסוק מותנה בעמידה בהצלחה בכל הדרישות של שנה א', ב', ג' ו-ד', וציון עובר בכל ההכשרות המעשיות.

 

זכאות לתעודת בוגר החוג בהצטיינות יתרה ובהצטיינות 

החוג יעניק לסטודנט, שממוצע ציוניו נמצא בעשירון העליון של הישגי הסטודנטים במחזור שלו ועל סמך התנהלותו במהלך הלימודים בכלל ובהכשרות המעשיות בפרט, תעודת בוגר בהצטיינות/הצטיינות יתרה.

ההחלטה על הענקת ההצטיינות נתונה לשיקול דעת ראש החוג והסגל המקצועי בחוג ולא בהכרח על סמך מיקום הסטודנט במדרג הישגי הסטודנטים.

 

אישור זכאות לתואר 

בתום 3.5 שנות לימוד רשאי סטודנט לקבל אישור זכאות לתואר ראשון בריפוי בעיסוק במידה והשלים את כל חובותיו האקדמיים (בקורסים העיוניים והמעשיים).

עם סיום הלמודים והענקת התואר, יהיה הבוגר רשאי להיבחן בבחינת רישוי של משרד הבריאות.

עמידה בבחינה זו מהווה תנאי לקבלת רישיון לעסוק בריפוי בעיסוק במדינת ישראל.

 

ניתן לקרוא מידע מפורט בשנתון החוג

 

* מועמדים וסטודנטים מוזמנים ליצור קשר עם מר ראובן רובנובסקי, סטודנט בחוג לריפוי בעיסוק ונציג החוג באגודת הסטודנטים לכל שאלה והתייעצות:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.