תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תואר שלישי - דוקטור בפילוסופיה (Ph.D.)

 

לימודים לקראת תואר שלישי - דוקטור בפילוסופיה ( Ph.D)

יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי: פרופ' שרה רוזנבלום 

(320301-24-01)

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בריפוי בעיסוק או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי, לבצע מחקר בתחום מדע בסיסי ו/או יישומי בנושאים המחברים בין שני סוגי המדע (Translational research). הלימודים לתואר שלישי יתמקדו באספקטים שונים של התפקוד/העיסוק האנושי בקרב אוכלוסיות בריאות או אלו עם מוגבלות/מחלה ו/או עיכוב התפתחותי. התחומים בהם ייבצעו הסטודנטים את מחקרם קשורים לנושאים כמו שיקום, לימודי מוגבלות, מדעי הבריאות והרפואה, חקר הנוירו- עיסוק וטכנולוגיה מסייעת. המנחים/ות לדוקטורט הם מסגל החוג לריפוי בעיסוק, עם אפשרות לשיתוף פעולה, במסגרת הנחיה משותפת, של חוקרים מרכזיים בטכניון, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטות אחרות באוניברסיטה, או באוניברסיטאות אחרות.

קהל היעד

 • למסלול יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני (MSc. או תואר מקביל) במסלול עם כתיבת תזה בתחומי הריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת, או תחומים קרובים. תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני מתחומים אחרים (שאינם מדעי הבריאות) אשר יעמדו בתנאי הקבלה, יחויבו בלימודי השלמה לפי החלטת ועדת הדוקטורט. תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך שלהם או כתב-יד שנשלח לפרסום בכתב-עת מדעי בינלאומי, יזכו לעדיפות.

תנאי קבלה עיקריים

 • ממוצע כללי של 85 לפחות לתואר מוסמך, וציון 90 לפחות בעבודת הגמר המחקרית.
 • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה עבודת הגמר המחקרית
 • התקשרות והסכמה בכתב של מנחה לעבודת הדוקטורט
 • אישור הצהרת הכוונות ע"י המנחה וועדת הדוקטורט. את הצהרת הכוונות יש להגיש עד לתאריך 30.6 בכל שנה.

מועמדים בעלי תואר OTD העומדים בתנאי הקבלה, יוכלו להגיש את מועמדותם למסלול לימודי תואר שלישי. הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תבחן את הרקע האקדמי של המועמדים ותקבע האם לחייבם בתכנית השלמות טרם קבלתם ללימודי תואר שלישי.

 

מסלול ישיר לדוקטורט בחוג לריפוי בעיסוק

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, בעלי תואר בוגר בציון של 90 לפחות, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

המעוניינים במסלול הישיר לדוקטורט יפנו את בקשתם העקרונית לא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה בלימודי המוסמך  ליו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי לכתובת המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

הפניה העקרונית תכלול:

1.הסכמה עקרונית בכתב של מנחה מסגל החוג להנחות את המועמד במסגרת לימודיו במסלול הישיר לדוקטורט

2. גיליון ציונים מלא של התואר הראשון

3. שתי המלצות, האחת לפחות מאיש סגל אקדמי.

ההחלטה הסופית לגביי קבלה לתוכנית נתונה להחלטת יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

ההחלטה תתקבל על בסיס דיווח המנחה מתהליך ההנחיה וההישגים של המועמד במהלך השנה הראשונה ללימודים בתכנית המוסמך,כמו גם השלמת המסמכים הדרושים לצורך הצגת המועמדות הסופית למסלול (הצהרת הכוונות, קורות חיים והמלצה אקדמית נוספת).

תשובה סופית לקבלה למסלול הישיר תתקבל בסוף השנה הראשונה ללימודים בתוכנית המוסמך ובלבד שהסטודנט השלים במהלך שנה א' קורסים בציון מספרי בהיקף של 13 שש"ס לפחות .

 

מבנה הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט

א.השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מ"א (כולל שתי עבודות סמנריוניות אשר זכו לציון 90 כל אחת), וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות (בסה"כ שנה א'+ב'). במסגרת שנה ב' של לימודי המוסמך, יידרשו הסטודנטים להשלים את סמינר הדוקטורט בנוסף להשלמת קורסי המוסמך.

ב. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים כולל שנה א' של לימודי המסמך.
ג. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.
ד. עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר, ישלים קורסי הדוקטורט ויכתוב את עבודת הדוקטורט.
ה. משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים מרגע שאושרה הצעת המחקר וסיום הקורסים.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר  עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.

תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו במסלול הישיר לדוקטורט ולהשלים את לימודי המוסמך, יהא רשאי לעשות זאת ובלבד שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה. במקרה זה על התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול א' או במסלול ב', לפי העניין.

במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שנתיים (השלמת 26 שש"ס לפחות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ואי-אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יועבר התלמיד למסלול לימודים רגיל לתואר שני. לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.

 

מסלול השלמות לקראת תואר שלישי - לימודי מחקר מקדים

מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמה לקראת התואר השלישי והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית, חייב למלא את התנאים הבאים:
הצגת תעודת זכאות לתואר ראשון בממוצע 87 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
הצגת תעודת זכאות לתואר מוסמך-ללא תזה בממוצע של 90 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל 
המועמד ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.
המועמד ישלים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
במידת הצורך, יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי בחוג השונה מחוג לימודיו לתואר "מוסמך" וכתב עבודת גמר מחקרית, יידרש לעמוד בכל תכנית השלמות ובדרישות אקדמיות אשר תוטלנה עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי. 
משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי הינו שנה אחת בלבד. חריגה מכלל זה טעונה המלצת המנחה, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
סיום לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.

 

 

קורסים וסמינריונים בתוכנית הדוקטורט

במהלך לימודי הדוקטורט י/תחויב כל סטודנט/ית בלימודי החובה בהיקף של  6 שש"ס.

 • סמינר דוקטורט הכולל קורס בפילוסופיה של המדע וחלק בו מציגים הדוקטורנטים/ות את הצעות המחקר שלהם בשלבים השונים. כמו כן מתארחים בסמינריון זה מרצים מתחומי ידע ספציפיים מהארץ ומחו"ל (4 שש"ס קורס שנתי)
 • סמינר שיטות מחקר מתקדמות בדוקטורט  (2 שש"ס).
 • בנוסף לכך יומלץ לסטודנטים/יות לקחת קורס בלימודי השלמה ו/או קורס בנושא התוכן שיקבעו על ידי ועדת הדוקטורט של החוג על פי המלצות המנחה זאת על פי תחום המחקר ולימודים הקודמים. (2 שש"ס). בין השאר, יומלץ ולעתים אף יידרש מהסטודנטים/יות לבחור קורס בכתיבה מדעית (אנגלית) (2 שש"ס).
 • דוקטורנטים המתחילים לימודיהם החל משנה"ל תשפ"ד, מחויבים ליטול חלק במינימום שני מפגשים במסגרת תכנית ההכשרה של בי"ס בלום. מפגשים אלו יהוו תנאי מעבר לשנה ב' במסגרת התואר הנלמד.
 • תלמיד יוכל לקבל פטור מאחד או יותר מהקורסים הנ"ל (פרט לסמינר הדוקטורט) אם למד אותם או קורסים מקבילים במהלך לימודיו לתארים אחרים. החלטה על הענקת פטור תתקבל על ידי ועדת הדוקטורט של החוג.

 

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתכנית הדוקטורט הוא 4 שנים.

הלימודים מחולקים לשני שלבים:

 • שלב א'- מוקדש לכתיבת הצעת המחקר. הצעת המחקר חייבת להיות מוגשת עד תום השנה הראשונה ללימודים.
 • שלב ב'- מוקדש לביצוע המחקר וכתיבתו ויש לסיימו לאחר שלוש שנים לכל המאוחר .

 

תכניות הלימודים

בתכנית הלימודים קיימים שלושה מסלולים הבנויים לפי המתווה של הרשות ללימודים מתקדמים - מסלול רגיל, מסלול ישיר, מסלול לימודי מחקר מקדים.

לפרטים ניתן לפנות למרכזת תכנית הדוקטורט: גב' אפרת נחמני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Research description and publication list – academic staff

 

למידע נוסף -  לחץ כאן