תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע לתואר שלישי

 

* רשימת מנחות 

* הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות

* הנחיות לכתיבת הצעת מחקר

* טפסים

* תקנון לימודי תואר שלישי

* אתר הרשות ללימודים מתקדמים

*מלגות מקרנות חיצוניות

*סקירת שירותי מחלקת היעץ בספריית האוניברסיטה

*רשימת כלי מחקר לשימוש הסטודנטים

*Research Guides

 

 

קורסים וסמינרים 

במהלך לימודי הדוקטורט י/תחויב כל סטודנט/ית בלימודי החובה בהיקף של 6 שש"ס.
 
  • סמינר דוקטורט הכולל קורס בפילוסופיה של המדע וחלק בו מציגים הדוקטורנטים/ות את הצעות המחקר שלהם בשלבים השונים. כמו כן מתארחים בסמינריון זה מרצים מתחומי ידע ספציפיים מהארץ ומחו"ל (4 שש"ס קורס שנתי).
  • סמינר שיטות מחקר מתקדמות בדוקטורט– ד"ר רחלי קיצוני  (2 שש"ס)
  • בנוסף לכך יומלץ לסטודנטים/יות לקחת קורס בלימודי השלמה ו/או קורס בנושא התוכן שיקבעו על ידי ועדת הדוקטורט של החוג על פי המלצות המנחה זאת על פי תחום המחקר ולימודים הקודמים. (2 שש"ס). בין השאר, יומלץ ולעתים אף יידרש מהסטודנטים/יות לבחור קורס בכתיבה מדעית (אנגלית) (2 שש"ס).
  • סטודנט יוכל לקבל פטור מאחד או יותר מהקורסים הנ"ל (פרט לסמינריון הדוקטורט) אם למד אותם או קורסים מקבילים במהלך לימודיו לתארים אחרים. החלטה על הענקת פטור תתקבל על ידי ועדת הדוקטורט של החוג.

 

מסלולי הלימוד לתואר שלישי:

 

המסלול הרגיל

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים:

שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר ב', יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור.

 

דו"ח התקדמות
כל תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר דו"ח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה/ים בראשית כל שנת לימודים. עותק מן הדו"ח יישלח אל הרשות ללימודים מתקדמים. 
תלמידי מחקר הזכאים למלגת הצטיינות (שלב א' ושלב ב') נדרשים להגיש בנוסף דו"ח התקדמות על פי תנאי המלגה.

 

מכסת הלימודים
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי, בהתייעצות עם מנחה העבודה, תקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה. היקף התכנית לא יעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בע"פ) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.

 

הגשת הצעת המחקר ואישורה
הצעת עבודת הדוקטור, הכוללת את נושא העבודה, תכנית מפורטת של המחקר וביבליוגרפיה רלוונטית, תוגש בכתב לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר עם חוות דעתו של המנחה/ים. חוות דעת זו תתייחס להצעת המחקר ולכושרו של התלמיד לבצע את העבודה המוצעת. 
בדיקת ההצעה נתונה בידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, הרשאית לאשר את ההצעה, לדחותה, או לדרוש תיקונים ושינויים, תוך התחשבות בחוות דעתו של המנחה או חוקרים נוספים באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה.

 

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, בעלי תואר בוגר בציון של 90 לפחות, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

המעוניינים במסלול הישיר לדוקטורט יפנו את בקשתם העקרונית לא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה בלימודי המוסמך  ליו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי לכתובת המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

הפניה העקרונית תכלול:

1.הסכמה עקרונית בכתב של מנחה מסגל החוג להנחות את המועמד במסגרת לימודיו במסלול הישיר לדוקטורט

 .2גיליון ציונים מלא של התואר הראשון, ציון בחינת הכניסה באנגלית לקראת ההרשמה לתכנית המוסמך

3. שתי המלצות, האחת לפחות מאיש סגל אקדמי.

ההחלטה הסופית לגביי קבלה לתוכנית נתונה להחלטת יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. ההחלטה תתקבל על בסיס דיווח המנחה מתהליך ההנחיה וההישגים של המועמד במהלך השנה הראשונה ללימודים בתכנית המוסמך,כמו גם השלמת המסמכים הדרושים לצורך הצגת המועמדות הסופית למסלול (הצהרת הכוונות, קורות חיים והמלצה אקדמית נוספת).

תשובה סופית לקבלה למסלול הישיר תתקבל בסוף השנה הראשונה ללימודים בתוכנית המוסמך ובלבד שהסטודנט השלים במהלך שנה א' קורסים בציון מספרי בהיקף של 13 שש'ס לפחות .

מבנה הלימודים
א.השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מ"א (כולל שתי עבודות סמנריוניות אשר זכו לציון 90 כל אחת), וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות (בסה"כ שנה א'+ב'). במסגרת שנה ב' של לימודי המוסמך, יידרשו הסטודנטים להשלים את סמינר הדוקטורט בנוסף להשלמת קורסי המוסמך.

ב. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים כולל שנה א של לימודי המסמך.
ג. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.
ד. עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר, ישלים קורסי הדוקטורט ויכתוב את עבודת הדוקטורט.
ה. משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים מרגע שאושרה הצעת המחקר וסיום הקורסים.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר  עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.

תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו במסלול הישיר לדוקטורט ולהשלים את לימודי המוסמך, יהא רשאי לעשות זאת ובלבד שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה. במקרה זה על התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול א' או במסלול ב', לפי העניין.

במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שנתיים (השלמת 26 שש"ס לפחות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ואי-אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יועבר התלמיד למסלול לימודים רגיל לתואר שני. לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.

 

מסלול השלמות לקראת תואר שלישי - לימודי מחקר מקדים

מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמה לקראת התואר השלישי והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית, חייב למלא את התנאים הבאים:
הצגת תעודת זכאות לתואר ראשון בממוצע 87 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
הצגת תעודת זכאות לתואר מוסמך-ללא תזה בממוצע של 90 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל 
המועמד ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.
המועמד ישלים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
במידת הצורך, יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי בחוג השונה מחוג לימודיו לתואר "מוסמך" וכתב עבודת גמר מחקרית, יידרש לעמוד בכל תכנית השלמות ובדרישות אקדמיות אשר תוטלנה עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי. 

משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי הינו שנה אחת בלבד. חריגה מכלל זה טעונה המלצת המנחה, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

סיום לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.

 

 

מסלול PHD לבעלי דוקטורט קליני OTD

מסלול ייחודי וראשון בארץ המאפשר לבעלי דוקטורט קליני מארה"ב לרכוש כלים מתקדמים במחקר ולסיים את הלימודים עם תעודת PHD.

מיקוד המחקר יתבסס על הנושא המרכזי שפותח במסגרת לימודי ה – OTD.

לפרטים נוספים יש לפנות לחוג.

 

 

 

יו"ר תוכנית הדוקטורט בחוג לריפוי בעיסוק 

פרופ' שרה רוזנבלום

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

מרכזת לימודי הדוקטורט בחוג לריפוי בעיסוק

גב' אפרת נחמני

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קומה 9 חדר 902 מגדל אשכול
טלפון: 04-8249973
פקס:   04-8249753

 

 

מזכירות הרשות ללימודים מתקדמים

גב' טל וינטמן-נמירובסקי – ראש מדור לימודי תואר שלישי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קומה 25 חדר 2504 מגדל אשכול
טלפון: 04-8240552
פקס: 04-8240746