תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים תואר שלישי החוג לפיזיותרפיה

מידע לנרשמים לשנה"ל תשפ"ה

לימודים לתואר שלישי – דוקטור לפילוסופיה  Ph.D

יושבת ראש ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי: פרופ' גלי דר

מטרת תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בפיזיותרפיה או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי. תכנית הלימודים מיועדת להגדיל את מספר החוקרים בתחום הפיזיותרפיה ותאפשר מחקר מעמיק במגוון תחומים בפיזיותרפיה, תאפשר שילוב מחקרי עם דיסציפלינות משיקות נוספות ותעזור בפיתוח ראיות עדכניות. המנחים/ות לדוקטורט הם מסגל החוג לפיזיותרפיה, עם אפשרות לשיתוף פעולה, במסגרת הנחיה משותפת, של חוקרים מרכזיים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטות אחרות באוניברסיטה או באוניברסיטאות אחרות.

קהל היעד

התכנית מיועדת למועמדים בעלי תואר שני M.Sc ,  M.Sc.PT או תואר מקביל בתחומי הפיזיותרפיה, מקצועות הבריאות, האימון הגופני ותחומים קרובים. מועמדים בעלי תואר שני בתחומים אחרים שאינם מדעי הבריאות שיעמדו בתנאי הקבלה ובתנאי שהמחקר שלהם ישלב בין תחומי הידע מהתארים הקודמים שלו, יוכלו להתקבל לחוג ויחויבו בלימודי השלמה לפי החלטת ועדת הדוקטורט. 

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

1. מסלול רגיל 295301-24-01

2. מסלול ישיר לדוקטורט 295315-24-01

3. מסלול לימודי מחקר מקדים 295350-24-01

המסלול הרגיל 295301-24-01

משך הלימודים במסלול זה להשלמת מכסת הלימודים לתואר שלישי ולביצוע המחקר הינו ארבע שנים. הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, הוועדה ללימודי תואר שלישי ואישור הרשות ללימודים מתקדמים. 

המסלול מיועד למועמדים בעלי תואר שני עם תיזה M.Sc ,M.Sc.PT או תואר מקביל בתחומי פיזיותרפיה, מקצועות הבריאות, האימון הגופני ותחומים קרובים.

תנאי קבלה ודרישות ללימודי תואר שלישי

 1. ממוצע כללי של 85 לפחות לתואר מוסמך וציון 90 לפחות בעבודת מחקרית ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר על ידי אוניברסיטת חיפה. צילום גיליונות ציונים ותעודות.
 2. הגשת קורות חיים בעברית ובאנגלית.
 3. טופס הסכמת מנחה בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
 4. הצהרת כוונות של המועמד (4-5 עמודים), חתומה על ידי המנחה המיועד.
 5. מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו.
 6. צילום תקציר עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
 7. שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה. המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה).
 8. ראיון אישי על ידי ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי.

מנחה ונושא מחקר 

הקבלה ללימודי תואר שלישי תלויה בהסכמתו של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. סטודנטים העומדים בקריטריונים לקבלה יידרשו להתקשר עם מנחה פוטנציאלי (חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה) ואיתו יסכמו את נושא המחקר ואת דרכי העבודה וההנחייה. עם הצגת המועמדות על הסטודנט להגיש מסמך הצהרת כוונות. במסמך קצר זה יציג המועמד את הנושא, שאלת מחקר ושיטות המחקר העיקריות המוצעות. הסטודנט יגיש גם מכתב הסכמה להנחיה החתום על די המנחה. 

תכנית לימודים

במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל סטודנט בלימודי חובה בהיקף של 8 שש"ס, כמפורט להלן:

 • סמינר מחקר (4 שש"ס) - השתתפות בסמינר הדוקטורט שבו מציגים הדוקטורנטים את הצעות המחקר שלהם, דנים ומקיימים סיעור מוחות סביב סוגיות הקשורות למחקרם ולתוצאותיו.
 • סטטיסטיקה למתקדמים (2 שש"ס).
 • קורס תוכן (2 שש"ס) - קורסים מתוך מגוון הקורסים הניתנים לתלמידי התואר השני בחוג בנושא מרכזי מעולם הפיזיותרפיה בהקשר לעבודת המחקר של הסטודנט. באישור המנחה ויושב ראש תכנית הדוקטורט ניתן ללמוד קורס ממגוון הקורסים הניתנים לסטודנטים לתארים מתקדמים בחוגים אחרים בפקולטה.
 • בנוסף, על כל דוקטורנט לקחת חלק במינימום שני מפגשים במסגרת תכנית ההכשרה של בי"ס בלום, הרשות ללימודים מתקדמים. מפגשים אלו הם תנאי מעבר לשנה ב'.

המנחה ו/או הוועדה החוגית רשאים לדרוש השלמת קורסים נוספים בהתאם לצרכי המחקר ולימודים קודמים. 

סטודנטים לא יוכלו למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיימו את מלוא שעות הלימודים הנדרשים מהם. 

 הצעת המחקר ואישורה

 • במהלך השנה הראשונה יהיו הסטודנטים במעמד של תלמידי מחקר שלב א'. במשך שנה זו יכתבו הסטודנטים את הצעת המחקר בפורמט המקובל של הצעת מחקר לאקדמיה הישראלית כולל תוצאות ראשוניות אם קיימות. הצעת המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לתרומה משמעותית לידע ולהבנה בתחום הנחקר. 
 • הצעת המחקר תוצג על ידי הסטודנט במסגרת סמינר הדוקטורט לפני הגשתה לשיפוט ובתיאום עם המנחה. 
 • הצעת המחקר תוגש לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה.
 • במידת הצורך ועל בסיס המלצת המנחה ו או ועדת הדוקטורט של החוג תמונה ועדה מלווה לסטודנטים עם הגשת הצעת המחקר. הרכב הוועדה המלווה יהיה בהתאם לתקנון ללימודי תואר שלישי.
 • במידה ולא תמונה ועדה מלווה, תישלח הצעת המחקר לשיפוט על ידי שני קוראים שלפחות אחד מהם אינו נמנה על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה. 
 • לאחר אישור הצעת המחקר על ידי ועדת הדוקטורט של החוג ועל סמך דוחות שיפוט יעברו הסטודנטים למעמד של תלמידי מחקר שלב ב'.

ביצוע המחקר ודוח התקדמות 

בתום כל שנה מיום אישור הצעת המחקר, יגישו תלמידי המחקר דוח התקדמות לוועדת הדוקטורט החוגית החתום על ידי המנחה. אל הדוח ניתן לצרף מאמר שנשלח לפרסום במידה וקיים.

הגשת עבודת דוקטורט לשיפוט

עם סיום המחקר, יסוכם המחקר באחת משתי הדרכים הבאות:

 1. חיבור רגיל בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים. 
 2. דוקטורט פרסומים בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי. 

תוצאות מחקר הדוקטורט תוצגנה על ידי הסטודנטים בהרצאה סמינריונית לפני הגשת העבודה לשיפוט. 

שיפוט עבודת הדוקטורט

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט על ידי הגורמים המוסמכים לכך, תועבר עבודת הדוקטורט לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון תואר שלישי. 

  מסלול ישיר לדוקטורט 295315-24-01

מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר בוגר בציון של 92 לפחות, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

משך הלימודים במסלול זה הינו חמש שנים. 

תנאי קבלה

 1. ציון 92 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
 2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
 3. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה לעבודת הדוקטורט.
 4. ראיון אישי על ידי ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי. 
 5. הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד. 
 6. אישור הוועדה החוגית.

תכנית הלימודים

 • השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 28 שעות שבועיות סמסטריאליות ברמת מא וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות וכן הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בשתי העבודות הסמינריוניות. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 14 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות וסיומם בציון משוכלל של 90 לפחות והגשת עבודה סמינריונית.
 • הגשת הצעת המחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. עם הגשת הצעת המחקר ועמידה בכל החובות המפורטות למעלה, יעבור הסטודנט למעמד של דוקטורנט שלב ב', יבצע את המחקר ויכתוב את הדוח.
 • שנת הלימודים הראשונה תהיה במסגרת לימודי המוסמך בחוג. במידה והסטודנט עמד בכל חובותיו למסלול הישיר יוכל לעבור למסלול הישיר בסוף שנת הלימודים. 

יתר הפרטים בהקשר למסלול זה ניתן לראות בתקנון לימודים מתקדמים. 

מסלול לימודי מחקר מקדים 295350-24-01

מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטים וסטודנטיות שסיימו לימודי תואר שני במקצועות הבריאות ללא תיזה. מועמדים אלו ידרשו להשלים לכל הפחות עבודת גמר מחקרית (תיזה).

במידה והמחקר המוצע הוא מחקר כמותי, חובה על הסטודנט ללמוד בחוג לפיזיותרפיה את הקורס סטטיסטיקה ו- SPSS למתקדמים בציון 85 לפחות.

מועמדים שיתקבלו למסלול זה צריכים להשלים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) ולעמוד בתכנית לימודים שתוטל עליהם על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי. מועד תחילת הלימודים הוא תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים, אין רישום בסמסטר ב'.

משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. בהמלצת המנחה והוועדה החוגית ומנימוקים מיוחדים שירשמו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד.

השלמת הלימודים במסלול זה אינה מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. לאחר אישור עבודת הגמר המחקרית והשלמת קורסי הלימוד (במידה ונקבעו), המועמד יגיש את מועמדותו כמקובל במסלול הרגיל.

תנאי קבלה

 1. המועמד הינו בעל תואר "מוסמך" ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחול.
 2. סיום לימודי תואר שני בציון 90 לפחות.
 3. ציון 90 לפחות בעבודת הגמר או הפרויקט או הבחינה המסכמת.
 4. ציון 85 לפחות בלימודי הקורסים הבאים משבע השנים האחרונות בלימודי התואר השני: 
  1. סטטיסטיקה או סטטיסטיקה א וסטטיסטיקה ב
  2. שיטות מחקר כמותי או שיטות מחקר א ושיטות מחקר ב
 5. אישור בכתב ממנחה שמסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.
 6. שני מכתבי המלצה המעידים על אופיו ויכולתו של המועמד לסיים לימודי תואר שלישי. אחד הממליצים יהיה איש אקדמיה והשני יהיה מהשדה הקליני.
 7. הגשת תקציר המחקר או הצהרת כווונות על ידי המועמד בנוגע לנושא המחקר המוצע וקבלת אישור המנחה על התקציר או הצהרת הכוונות. התקציר ייכתב על פי הכללים בנספח ג' במדריך לכותבי תיזה בחוג לפיזיותרפיה. 
 8. אין קבלת סטודנטים ללימודי השלמות לתואר שלישי במעמד על תנאי.

ניתן לראות את שמות סגל החוג לפיזיותרפיה ותחומי מחקרם בלשונית "סטודנטים תואר שלישי".

אתר הרשות ללימודים מתקדמים

אתר האוניברסיטה

מדור מלגות