תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תוכנית הלימודים לתואר ראשון .B.P.T

מטרת הלימודים לתואר ראשון בפיזיותרפיה

מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום הפיזיותרפיה בעלי הבנה מעמיקה בתפקוד האדם מבחינה ביולוגית, נפשית וחברתית, המסוגלים ליישם הבנה זו לצורך התערבות מקצועית הולמת. לשם כך מתמקדת תכנית הלימודים בהקניית ידע רחב בתחומי מדעי הפיזיותרפיה, הטבע, הבריאות וההתנהגות, יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות המקצוע.


תיאור כללי של תכנית הלימודים

על מנת לפתח כישורים ותפיסות עולם אשר יעודדו יכולת לפתרון בעיות וחשיבה קלינית, ולהמשך לימודים והתפתחות לאורך חייהם המקצועיים של הבוגרים, מדגישה התכנית שילוב הדוק בין המקצועות העיוניים והמעשיים תוך שימוש בשיטות הוראה המעודדות למידה עצמית.

התכנית מאופיינת על ידי:

 • שילוב של מדעי הטבע, הרפואה, החברה וההתנהגות, עם מדעי הפיזיותרפיה החל מהסמסטר הראשון ללימודים.
 • שילוב הוראה חזיתית עם סדנאות, תיאורי מקרה, ותרגול בקבוצות קטנות אשר יפתחו מיומנויות בתקשורת, בפתרון בעיות והקניית מיומנויות בטכניקות טיפוליות.
 • שילוב התנסויות קליניות (סטאז') במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע החל משלבים מוקדמים של תכנית הלימודים.
 • יציאה לסיורים לימודיים בשטח הקליני.
 • שיעורי מעבדה באנטומיה אשר יתקיימו בביה"ס לרפואה של הטכניון ברמב"ם.

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים של החוג לפיזיותרפיה בנויה כדלהלן (160 נקודות זכות, נ"ז) במשך ארבע שנים:

בשנה הראשונה נלמדים קורסים בסיסיים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה.

בשנה השנייה נלמדים קורסים מתקדמים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה. בסמסטר ב' הלימודים יתקיימו במשך 10 שבועות בלבד ולאחר מכן יצאו הסטודנטים ל-6 או 8 שבועות התנסויות קליניות.

בשנה השלישית והרביעית מתמקדים הלימודים ביישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים ובהתנסות קלינית. בסמסטר א' שנה ג' ילמדו הסטודנטים במשך 7 שבועות ולאחר מכן יצאו ל-6 או 8 שבועות התנסויות.

בשנה הרביעית סמסטר א' הסטודנטים ילמדו במשך 7 שבועות ולאחר מכן יצאו ל-2 התנסויות רצופות, כל אחת 6-8 שבועות. בסמסטר ב' הלימודים ימשכו 7 שבועות במחצית השנייה של הסמסטר. 

חלק מהכיתה תצא להתנסות קלינית בין שנה ג' לשנה ד'.

כל קורסי החוג בשנה הראשונה, השניה, והשלישית הם קורסי חובה. בשנה הרביעית יהיו מספר קורסי בחירה מבין קורסי החוג.

בנוסף, יש ללמוד קורסי בחירה מכלל הקורסים האוניברסיטאיים מאשכולות ההעשרה (אשכול "דרך הרוח" או אשכול "חדשנות ויזמות") בהיקף של 4 נקודות זכות.

 

התנסויות קליניות

ההתנסויות הקליניות הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. מטרתן היא לפתח מיומנויות טיפול המבוססות על הידע התיאורטי שנרכש בקורסים העיוניים והמעשיים. במהלך ההתנסויות מעניקים הסטודנטים טיפולי פיזיותרפיה מגוונים בהדרכת פיזיותרפיסטים מוסמכים שהוכשרו כמדריכים קליניים. ההתנסויות הללו נערכות במרכזים רפואיים (בתי חולים), מכונים, מרכזי שיקום ובקהילה, בתי-ספר ועוד. מרביתם בצפון הארץ ומרכזה.

ההתנסויות הקליניות מתבצעות ב- 4-5 תקופות אשר משולבות במהלך הלימודים, החל מהשנה השנייה ללימודים. משך כל תקופת התנסות  6-8 שבועות (סה"כ 28 שבועות). חלקן מתקיימות בחופשות שבין הסמסטרים ובחופשות הקיץ. סך הכל כ- 1,000 שעות התנסות קלינית.

חובת ההשתתפות בהתנסויות הקליניות היא של 100%. בתום כל תקופת התנסות קלינית יוערך הסטודנט ע"י המדריך במקום ההכשרה. ההערכה הסופית תעשה באמצעות טופס הערכה שיועבר לחוג. המשך לימודיו של סטודנט שנכשל בהתנסות, או שהועלו ספקות לגבי התאמתו  למקצוע, יובא לדיון בפני הועדה לענייני סטודנטים לצורך זה.  סיום הלימודים מותנה בסיום מוצלח של כל תקופות ההתנסויות הקליניות.

ההתנסויות הקליניות מתקיימות בהתאם לסדרי ושעות העבודה המקובלים במקום העבודה. הוצאות נסיעה להתנסויות קליניות והוצאות רכישת מדים יחולו על הסטודנט.

השיבוץ למקומות התנסות נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים של החוג ושל מקומות ההתנסות ואינו קשור בהכרח למקום מגוריו של הסטודנט.

 

תרגול מעשי

חלק מההוראה כוללת תרגול מעשי, כאשר כל סטודנט משמש מודל לחברו הן בעת התרגול והן בזמן הבחינות המעשיות בכל שנות הלימוד. הלימודים כרוכים בחשיפה גופנית ובמגע פיזי של הסטודנטים זה בזה תוך שמירה על כבוד האדם והתנהגות אתית הולמת. חלק מהלימודים כרוכים במאמץ פיזי מסוים. 

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים המעשיים.

 

חובות הסטודנטים

 1. לאור דרישות מקומות ההתנסות בהם תוכשר במהלך הלימודים בתואר, על המתקבלים בחוג לפיזיותרפיה לשלוח למזכירות החוג:

    א. טופס "הצהרת בריאות" ממולא וחתום כדין.

    ב. טופס "הצהרה על העדר הרשעה בעבירה פלילית" ממולא וחתום.

 1. על הסטודנט/ית מוטל/ת החובה להציג למזכירות היחידה ללימודים קליניים עד סוף שנת הלימודים הראשונה, אישור על ביצוע החיסונים הבאים וטפסים מלאים: 

    א. חיסון נגד דלקת כבד נגיפית (מסוג B)

    ב. חיסון משולש נגד אדמת, חצבת וחזרת (MMR)

    ג. השלמת חיסון נגד שעלת, טטנוס ודיפטריה

    ד. מבחן מנטו לשחפת

    ה. חיסון נגד פוליו

    ו. חיסון נגד אבעבועות רוח

    ז. חיסון נגד שפעת

הנחיות מפורטות ו "נוהל חיסון תלמיד ממקצועות הבריאות" ניתן להוריד מאתר החוג באינטרנט.

סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה, לא יצא להתנסות קלינית.

 1. על הסטודנטים לסיים חובת אנגלית כשפה זרה כתנאי מעבר לקורסים של שנה שלישית וליציאה להתנסות ראשונה (בסיום שנה ב'). חובה על הסטודנטים להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.
 2. על הסטודנטים לעבור קורס "עזרה ראשונה" וקורס "הכנה להתנסות" כקדם ליציאה להתנסות קלינית.
 3. קיימת חובת נוכחות בכל מפגש בקורס אותו לומד הסטודנט, אלא אם כן הודיע המרצה אחרת בכתב.
 4. סטודנט שלא עמד בכל תנאי הקורס על כל מרכיביו לא יוכל לגשת לבחינה הסופית או להגיש עבודה לציון סופי ויחויב לחזור על הקורס.
 5. בכל הקורסים בהם חלה חובה להגיש עבודה, תוגש עבודה מודפסת. על הסטודנט לשמור לעצמו עותק מהעבודה.
 6. שמירת עותק של הסילבוסים של הקורסים הנלמדים היא באחריות הסטודנט.
 7. סטודנטים בחוג לפיזיותרפיה מחויבים לכללי האתיקה של המקצוע במהלך כל הלימודים וההתנסויות הקליניות. הסטודנטים מחויבים על שמירה קפדנית טוהר המידות והבחינות.

אישור זכאות לתואר

סטודנט רשאי לקבל אישור זכאות לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" רק אם השלים את כל חובותיו האקדמיים (בקורסים העיוניים, המעשיים וההתנסויות הקליניות). הלימודים בחוג לפיזיותרפיה מקנים תואר ראשון בפיזיותרפיה (B.P.T) וזכאות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית. עמידה בבחינה הממשלתית מהווה תנאי לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל. 

לידיעתך, לצורך קבלת הרישיון יהיה עלייך לצרף הצהרה על היעדר הרשעה בעבירה פלילית והצהרת בריאות.

 

דרישות משרד הבריאות

על הסטודנט מוטלת החובה להציג אישור על ביצוע כל החיסונים, הנדרשים ע"י משרד הבריאות עד תום שנה א' ללימודים.

על המועמד/סטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל.

 

מידע מפורט ניתן לקרוא בשנתון האוניברסיטה פרק "החוג לפיזיותרפיה".

 

פרטים נוספים וייעוץ:

ניתן לפנות למזכירות החוג לפיזיותרפיה בין הימים א'-ה' בין השעות 10.00-13.00
החוג נמצא בקומה 9 מגדל אשכול חדר 910
פניות בטלפון:04-8249461
כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה  3498838

 ! יתכנו שינויים