תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תכנית הלימודים לתואר שלישי – דוקטור לפילוסופיה Ph.D

יו"ר ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי: דוקטור גלי דר

מטרת תכנית הלימודים

 תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בפיזיותרפיה או בתחומים משיקים. תכנית הלימודים מיועדת להגדיל את מספר החוקרים בתחום הפיזיותרפיה ותאפשר מחקר מעמיק במגוון כולל שילוב מחקרים עם דיסציפלינות משיקות נוספות. 

המנחים/ות לדוקטורט הם מסגל החוג לפיזיותרפיה, עם אפשרות לשיתוף פעולה, במסגרת הנחיה משותפת, של חוקרים מרכזיים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטות אחרות באוניברסיטה, או באוניברסיטאות אחרות.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים:

 1. מסלול רגיל    295301-23-01
 2. מסלול ישיר לדוקטורט    295315-23-01    
 3. מסלול  לימודי מחקר מקדים    295350-23-01

  1. מסלול רגיל

משך הלימודים במסלול זה להשלמת מכסת הלימודים לתואר שלישי ולביצוע המחקר הינו ארבע שנים. הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, הוועדה ללימודי תואר שלישי ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

המסלול מיועד למועמדים בעלי תואר שני עם תזה (M.Sc, M.SC.PT או תואר מקביל) בתחומי פיזיותרפיה, מקצועות הבריאות, האימון הגופני ותחומים קרובים.

תכנית הלימודים

במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל סטודנט בלימודי חובה בהיקף של 8 שש"ס, כמפורט להלן:

 • סמינר מחקר (4 שש"ס) - השתתפות בסמינר הדוקטורט, שבו מציגים הדוקטורנטים את הצעות המחקר שלהם, דנים ומקיימים סיעור מוחות סביב סוגיות הקשורות למחקרם ולתוצאותיו.
 • סטטיסטיקה למתקדמים (2 שש"ס).
 • קורס תוכן (2 שש"ס) - קורסים מתוך מגוון הקורסים הניתנים לתלמידי התואר השני בחוג, בנושא מרכזי מעולם הפיזיותרפיה ,בהקשר לעבודת המחקר של הסטודנט. באישור המנחה ויו"ר תכנית הדוקטורט ניתן ללמוד קורס ממגוון הקורסים הניתנים לתלמידים לתארים מתקדמים בחוגים אחרים בפקולטה.

תלמידי ותלמידות מחקר אשר יחלו את לימודיהם החל משנת הלימודים תשפ"ה יחויבו להשלים במהלך לימודיהם 7 מפגשים מתוך מסגרת ההכשרה של ביה"ס בלום.
הרשות ללימודים מתקדמים, ביה"ס בלום ממליצה להשתתף ב 12 מפגשים לפחות.
הוועדה ללימודי תואר שלישי רשאית להכיר בגין השתתפות ב 7 מפגשים, כקורס בהיקף של 1 שש"ס ובגין השתתפות ב 12 מפגשים, כקורס בהיקף של 2 שש"ס.

המנחה ו/או הוועדה החוגית רשאים לדרוש השלמת קורסים נוספים בהתאם לצרכי המחקר ולימודים קודמים. 

סטודנטים לא יוכלו למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיימו את מלוא שעות הלימוד הנדרשות מהם.

הצעת המחקר ואישורה

 • במהלך השנה הראשונה יהיו הסטודנטים במעמד של תלמידי מחקר שלב א'. במשך שנה זו, יכתבו הסטודנטים את הצעת המחקר בפורמט המקובל של הצעת מחקר לאקדמיה הישראלית, כולל תוצאות ראשוניות, אם קיימות. הצעת המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לתרומה משמעותית לידע ולהבנה בתחום הנחקר.
 • הצעת המחקר תוגש לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה.
 • לכל סטודנט תמונה ועדה מלווה עם הגשת הצעת המחקר. הרכב הוועדה המלווה יהיה בהתאם לתקנון ללימודי תואר שלישי.
 • הוועדה המלווה תעריך את הצעת המחקר ולאחר מכן הסטודנט יציג בפני הוועדה את הצעת המחקר הסופית. 
 • לאחר אישור הצעת המחקר ע"י  ועדת הדוקטורט של החוג, על סמך דוחות הערכה, יעברו הסטודנטים למעמד של תלמידי מחקר שלב ב'.

ביצוע המחקר ודו"ח התקדמות

בתום כל שנה מיום אישור הצעת המחקר, יגישו תלמידי המחקר דו"ח התקדמות לוועדת הדוקטורט החוגית, החתום ע"י המנחה. אל הדו"ח ניתן יהיה לצרף מאמר שנשלח לפרסום במידה וקיים.

הגשת עבודת ד"ר לשיפוט

עם סיומו, יסוכם המחקר באחת משתי הדרכים הבאות:

 1. חיבור רגיל בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.
 2. דוקטורט פרסומים, בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי. 

תוצאות מחקר הדוקטורט תוצגנה על-ידי התלמידים בהרצאה סמינריונית לפני הגשת העבודה לשיפוט.

שיפוט עבודת הד"ר

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט ע"י הגורמים המוסמכים לכך, תועבר עבודת הדוקטור לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון תואר שלישי.

      2. מסלול ישיר

מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטים מצטיינים, בעלי תואר בוגר בציון של 92 לפחות שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

משך הלימודים במסלול זה הינו חמש שנים.

תכנית הלימודים

 • השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 28 שש"ס ברמת מ"א וסיומם בציון משוקלל של לפחות 90, וכן, הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בשתי העבודות הסמינריוניות. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 14 שש"ס לפחות וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית.
 • הגשת הצעת המחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. עם הגשת הצעת המחקר ועמידה בכל החובות המפורטות למעלה, יעבור התלמיד למעמד של  דוקטורט שלב ב', יבצע את המחקר ויכתוב את הדו"ח.
 • שנת הלימודים הראשונה תהיה במסגרת לימודי המוסמך בחוג. במידה והסטודנט עמד בכל חובותיו למסלול הישיר, יוכל לעבור למסלול הישיר בסוף שנה"ל.

 (יתר הפרטים בהקשר למסלול זה ניתן לראות בתקנון לימודים מתקדמים).

      3. מסלול לימודי מחקר מקדים

מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטים/ות אשר סיימו לימודי תואר שני במקצועות הבריאות ללא תזה. מועמדים אלה יידרשו להשלים, לכל הפחות עבודת גמר מחקרית (תזה).
במידה והמחקר המוצע הוא "מחקר כמותי", חובה על המועמד ללמוד בחוג לפיזיותרפיה את הקורס "סטטיסטיקה ו-SPSS למתקדמים" בציון עובר 85 לפחות.
מועמדים שיתקבלו למסלול זה צריכים להשלים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) ולעמוד בתכנית לימודים שתוטל עליהם על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי. מועד תחילת הלימודים הוא תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים, אין רישום בסמסטר ב'. משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. בהמלצת המנחה והוועדה החוגית, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד.

השלמת הלימודים במסלול זה אינה מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. לאחר אישור עבודת הגמר המחקרית והשלמת קורסי הלימוד (במידה ונקבעו), המועמד יגיש את מועמדותו כמקובל במסלול הרגיל.

מידע מפורט ניתן לקרוא בשנתון האוניברסיטה פרק "החוג לפיזיותרפיה".

 רשימת סגל החוג להנחיה ותחמי המחקר שלהם:

שם המרצה

תחומי מחקר

פרופ' אלי כרמלי

 גרונטולוגיה, הזדקנות שריר

פרופ' אירית ויסמן פוגל

 כאב, מוח והתנהגות

פרופ' עינת קודש

 פיזיולוגיה של המאמץ, , שיפור ביצועיים בבריאות ובחולי

ד"ר מיכל כפרי

 שיקום נוירולוגי, למידה מוטורית

פרופ' גלי דר

 אנטומיה שלד-שריר, טיפולים אורטופדים, פציעות ספורט

ד"ר אסנת עטון עיני

 התפתחות מוטורית באוכלוסיה טיפוסית ולא טיפוסית , פגים, אתור מוקדם של אוטיזם, תרגום ידע בפיזיותרפיה בלמידה מוטורית

ד"ר טל קרסובסקי

 הליכה, ניתוח תנועה

ד"ר הילה שריג בהט

 פיזיותרפיה מוסקולוסקלטלית, כאבי עמוד שדרה, פיתוח אפליקציות תומכות שיקום

ד"ר יואב גימון

 פיזיולוגיה, פתופיזיולוגיה ותהליכי למידה של המערכת הווסטיבולרית. שיווי משקל

ד"ר מיכל אלבוים גביזון 

 גירוים חשמליים ואמצעים פיזיקאליים במצבי בריאות וחולי, אורתופדיה אקוטית וחקר שבריריות הקשיש