תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

הנחיות לכתיבת תזה

מידע כללי

 • עבודת גמר מחקרית (תזה) היא עבודת מחקר שיש בה תרומה לקידום המדע, כתובה לפי כללי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית ובסגנון הראוי לפרסום.
 • עבודת התזה תיבדק בדיקה צורנית-טכנית ברשות ללימודים מתקדמים בטרם תוגש לשיפוט למזכירות החוג ולכן היא חייבת  להיות בעלת צורה וסגנון נאותים.
 • האחריות למילוי ההנחיות להכנת עבודת הגמר והגשתה מוטלת על מחברה.
 • ההנחיות המופיעות להלן מתייחסות לצורתה הטכנית של עבודת הגמר. על התלמיד להיוועץ בחוג הלימודים שלו לגבי נושאים שאינם מופיעים בחוברת זו, כדוגמת כללי ציטוט ביבליוגרפי המשתנים מתחום לתחום.  הרשות ללימודים מתקדמים תענה על שאלות המתייחסות לצורתה החיצונית של עבודת הגמר בלבד. בגלל שינויים אפשריים בהנחיות, אין להשתמש בהעתקי עבודות גמר לתואר שני המצויים בחוגים או בספריה כדוגמאות לצורה ולסגנון.
 • כל עבודת גמר חייבת להיבדק (מבחינה צורנית וטכנית בלבד) ברשות ללימודים מתקדמים לאחר שהתלמיד יציג אישור בכתב מן המנחה/ים כי עבודתו אושרה סופית להדפסה ולפני הגשתה לשיפוט. (ראה טופס בנספח 14 בחוברת זו). יש  שיידרשו שינויים בעבודה בעקבות הבדיקה ברשות ללימודים מתקדמים, ולכן רצוי לקחת טווח זמן לביצוע השינויים עד למועד הגשת העבודה.

בדיקת העבודה תתבצע ברשות ללימודים מתקדמים (קומה 25 במגדל אשכול) בהתאם לזמני קבלת קהל (ימים א-ד בין השעות 09:30-12:30).  מומלץ להגיע לבדיקת העבודה ימים ספורים לפני המועד הסופי להגשת העבודה לשיפוט.

לתשומת לבך: במטרה לשפר את הנגישות למידע לצורכי מחקר והוראה, מועברות

עבודות התזה אל ספרית האוניברסיטה הן בפורמט הרגיל והן בפורמט דיגיטלי. לצורך כך,

אנא שים/י לב להנחיות להגשת עבודת תזה בפורמט דיגיטלי המופיעות בחוברת זו.

תלמידים הכותבים עבודת גמר במסגרת השלמות לדוקטורט (לאחר שסיימו את

לימודי המוסמך במסלול ללא כתיבת תזה)

על תלמידי מסלול השלמות לדוקטורט לשים לב לנספחים 10-13 המופיעים בחוברת זו.

בדיקת עבודת הגמר במסגרת מסלול מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט) תתבצע ברשות ללימודים מתקדמים (קומה 25 במגדל אשכול) בהתאם לזמני קבלת קהל (ימים א-ד בין השעות 9:30-12:30).  מומלץ להגיע לבדיקת העבודה ימים ספורים לפני המועד הסופי להגשת העבודה לשיפוט.


דרישות כלליות

 • שפת החיבור

עבודת גמר מחקרית (תזה) לתואר שני תיכתב בעברית. דיקן הרשות ללימודים מתקדמים יאשר כתיבה בשפה לועזית רק במקרים הבאים:

א.      נושא העבודה ותוכנה מחייבים כתיבה בשפה לועזית. המנחה יפנה במקרה זה ליו"ר הוועדה החוגית לתואר שני ויבקש ממנו להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים לאשר כתיבת התזה באנגלית.

ב.      בקשת האישור תתבצע כבר בשלב אישור הצעת התזה ע"י הוועדה החוגית לתואר שני.

ג.       אישור סופי של כתיבת תזה באנגלית יינתן רק ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים.

ד.      במקרה של אישור כתיבת התזה באנגלית, יתבקש התלמיד לכתוב תקציר בעברית אשר זהה בתכניו לתקציר האנגלי.

ה.     אם העבודה מוגשת בחוג ששפת ההוראה בו אינה עברית (מדובר בחוגים: שפה וספרות אנגלית, שפה וספרות צרפתית, שפה וספרות ערבית), לא חלה על התלמיד חובת קבלת האישור מן הדיקן ללימודים מתקדמים.

 • בכל מקרה, תלמיד אשר כותב את עבודת הגמר בשפה לועזית יצרף דף תקציר בשפה עברית, וכן תלמיד אשר כותב את עבודת הגמר בעברית יצרף דף תקציר באנגלית.
 • היקף החיבור

היקף עבודת הגמר לתואר שני נקבע ע"י המנחה והוועדה החוגית לתואר שני.

בכל מקרה, העבודה תודפס על עמוד 4A,  ברווח של  שורה וחצי או רווח כפול ועם שוליים רחבים. פרטים לגבי כללי ההדפסה יובאו להלן.


אישור הדפסת העבודה, שכפולה וכריכתה

 • על התלמיד להביא נוסח סופי ומאושר של עבודת הגמר לאחר הדפסתה ולפני שכפולה וכריכתה לבדיקה במדור לימודי תואר שני ברשות ללימודים מתקדמים. יש להביא את עבודת הגמר לפני שכפולה וכריכתה כדי שניתן יהיה לבצע בה שינויים במידת הצורך. מרכזת לימודי תואר שני ברשות ללימודים מתקדמים תוודא שעבודת הגמר תואמת את הנחיות הרשות ללימודים מתקדמים באשר לצורתה הטכנית של העבודה. אם לא מולאו כל ההנחיות, לא תאשר הרשות ללימודים מתקדמים את העבודה עד שיבוצעו בה השינויים הדרושים.
 • אישור הרשות ללימודים מתקדמים לעבודת הגמר לתואר שני הוא תנאי הכרחי לתחילת הליך שיפוט התזה וכן להענקת תואר "מוסמך האוניברסיטה".
 • התלמיד יביא לרשות ללימודים מתקדמים אישור בכתב ממנחה העבודה, המאשר כי קרא את העבודה כולה (כולל התקצירים) והוא מאשרה מבחינת לשונה וסגנונה. (ראה טופס אישור מנחה בחוברת זו). ניתן להציג גם אישור מהמנחה שהועבר לתלמיד בדואר אלקטרוני.


תהליך הגשת עבודת הגמר לשיפוט

 • עם קבלת האישור הסופי מהרשות ללימודים מתקדמים לשכפול העבודה ולכריכתה יביא התלמיד לחוגו שלושה או ארבעה עותקים (בהתאם להנחיית  החוג) כרוכים של עבודתו לשם הליך השיפוט. הליך השיפוט של עבודת גמר מחקרית (תזה) מנוהל כולו ע"י הוועדה החוגית לתואר שני.
 • בתום תהליך השיפוט, אם יש צורך בשינויים, יבצע התלמיד את השינויים כנדרש, ורק אחר-כך ישכפל ויכרוך את עבודתו המתוקנת במספר העותקים הנדרש. אם אין צורך בשינויים, התלמיד ישכפל ויכרוך עותקים נוספים, כנדרש ע"י החוג.
 • עם סיום תהליך השיפוט של עבודת הגמר לתואר שני, יעביר התלמיד לחוג שלושה עותקים מעבודת הגמר, מאושרים וחתומים ע"י מנחה העבודה ויו"ר הוועדה החוגית לתואר שני. הרשות ללימודים מתקדמים תשלח את העותקים שיתקבלו מהחוג לספריה.
 • בנוסף להגשת עותקי נייר של עבודתו, מחוייב התלמיד להעביר עותק דיגיטלי של העבודה (על גבי תקליטור C.D), בצירוף חתימתו על גבי טופס הפקדת עבודת תזה בספרית אוניברסיטת חיפה (ראה נספח א' בחוברת זו).  העברת עותקי נייר ועותק דיגיטלי של התזה מהווה תנאי לקבלת אישור הזכאות לתואר מוסמך.

התלמיד יתבקש להעביר אל הרשות ללימודים מתקדמים טופס הפקדת עבודות לתואר שני בספריית האוניברסיטה (נספח א' בחוברת זו)


הדפסת עבודת הגמר המחקרית (תזה)

 • סוג הניר: נייר בגודל 4A
 • הדפסה
 1. עבודת גמר שאינה עולה על 50 עמודים תודפס על צדו האחד של העמוד.
 2. ניתן להדפיס באון דו-צדדי עבודת גמר שהיקפה עולה על 50 עמודים.

במקרה זה, גוף העבודה (מבוא/הקדמה עד ביבליוגרפיה) יודפס דו-צדדי, וכל יתר העבודה (שערים, תוכן ענינים, רשימת טבלאות/איורים/גרפים, תקציר עברי, תקציר אנגלי ונספחים) יודפס על צדו האחד של העמוד.

 1. גודלי האותיות וסוגיהן נתונים לבחירתו האישית של התלמיד, ובלבד שהטקסט יהיה ברור וקריא לכל עין. ניתן להשתמש באותיות קטנות מהרגיל להדפסת טבלאות וגרפים.
 • כריכה
 1. אין לכרוך את עבודת הגמר בכריכת ספירלה, אלא בכריכה רכה/כריכת חום.
 2. אם היקף העבודה דורש כריכה בשני כרכים, יבקש התלמיד מראש את אישור הרשות ללימודים מתקדמים.
 • רווחים
 1. עבודת גמר תודפס ברווח של שורה וחצי או ברווח כפול.
 2. תוכן העניינים יכול להיות מודפס ברווח בודד.
 3. טבלאות וציטטות ארוכות במיוחד המובדלות מגוף העבודה (חמש שורות ומעלה) ניתן להדפיס ברווח בודד. במקרה כזה יוגדלו השוליים הימניים והשמאליים.
 • תיקונים
 1. לא יתקבלו תיקונים בעט או בעיפרון, או מחיקות ותוספות בדפוס.
 2. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לשרטט בדיו שחור סמלים מיוחדים או איורים אשר אינם ניתנים להדפסה.
 • רשימה ביבליוגרפית ומראי מקום
 1. את הרשימה הביבליוגרפית ומראי המקום יש להכין בהתאם למקובל בתחום בו נכתבה העבודה. הנחיות לכתיבת הרשימה הביבליוגרפית ומראי המקום ניתן לקבל בחוגים או בספריה.
 2. אין לשלב בין שיטות ציטוט בתוך אותה עבודה.


 • שוליים

השוליים הדרושים בכתיבת עבודת גמר בעברית (בהתאם להגדרות העמוד של המחשב- אין צורך למדוד השוליים בסרגל):

שוליים ימניים-        ברוחב 3 ס"מ  (בגלל הכריכה)

שוליים שמאליים-   ברוחב 2 ס"מ

שוליים עליונים-      ברוחב 2 ס"מ 

שולים תחתונים-     ברוחב 2 ס"מ

 

הערה: את הדרישות לשוליים ימניים ושמאליים יש להפוך עבור עבודות כתובות בלועזית.

 

הנחיות להגשת עבודת תזה בפורמט דיגיטלי

1.   העבודה תוגש באחד מהפורמטים האלקטרוניים הבאים:

א.   מסמך שנכתב בתוכנת Word ונשמר עם סיומת Doc

ב.   מסמך שנשמר בפורמט PDF

ג.    מסמך שנכתב בתוכנת LATEX ונשמר עם סיומת

   2.      העבודה תיכתב  תוך שימוש בגופן סטנדרטי של WORD. גודל הפורמט המומלץ הנו 12 נקודות. והיה והתלמיד ישתמש בעבודתו בגופן מיוחד, יש לספקו כקובץ נפרד לעבודה.

 • עימוד ומספור
 1. עמודים המופיעים לפני גוף העבודה (כלומר לפני פרק המבוא או הפרק הראשון) ימוספרו בספרות רומיות במרכז תחתית העמוד.
 2. להלן העמודים שימוספרו בספרות רומיות:

            שער פנימי                    I

            דף הכרת תודה             II

            תוכן העניינים                III

            תקציר עברי                  IV

            רשימת טבלאות            V

            רשימת איורים               VI

הערה: בכל אחד מהסעיפים הנ"ל, במידה וקיים יותר מעמוד אחד, יש להמשיך את מספור העמודים בספרות רומיות ברצף כאשר הסעיף הבא ימשיך באותו רצף בהתאמה.


 • אין למספר את השער הפנימי באנגלית ואת התקציר באנגלית.
 • גוף העבודה, הרשימה הביבליוגרפית והנספחים ימוספרו במספרים עוקבים (החל מ -1) אשר יודפסו במרכז חלקו התחתון או העליון של העמוד, במרחק 2 ס"מ מקצהו התחתון.
 • יש להתחיל כל פרק חדש בעמוד חדש.
 • איורים, טבלאות וגרפים
 1. איורים שונים (תצלומים, מפות, דיאגרמות ושרטוטים) יודפסו או יודבקו על נייר לבן חלק.
 2. האיורים יופיעו בגוף העבודה ולא בסופה, מיד לאחר שהוזכרו בפעם הראשונה.
 3. כותרות לאיורים יודפסו ברווח שורה בודד מתחת או מעל לאיורים (בהתאם להנחיות המנחה)
 4. על האיורים להתאים לדרישות רוחב השוליים כפי שפורטו לעיל. במקרה והם גדולים יותר מן הנדרש, יש להקטינם באמצעות  צילום או לקפלם.
 5. טבלאות וגרפים יודפסו על גבי נייר לבן וישובצו בגוף העבודה. במידה ואין אפשרות להדפיס טבלה/גרף לאורך העמוד, ניתן להדפיסם לרוחב העמוד.  במקרה כזה, כותרת הטבלה/גרף תמוקם בצדו הימני של העמוד.  גם אם הטבלה/גרף ממוקמים לרוחב העמוד, מספר העמוד יופיע בראש העמוד או תחתית העמוד כמו בעבודה כולה. ניתן להדפיס טבלאות המובדלות מגוף העבודה ברווח של שורה אחת.


הוראות מיוחדות

 • שלד של סדר העמודים בעבודה:

1.         שער חיצוני 

2.         שער פנימי

3.         הכרת תודה

4.         תוכן העניינים

5.         תקציר

6.         רשימת טבלאות

7.         רשימת איורים

8.         גוף העבודה

9.         רשימה ביבליוגרפית

10.       נספחים

11.       תקציר באנגלית

12.       שער פנימי באנגלית

13.       שער חיצוני באנגלית

 • בעבודה הנכתבת בלועזית יש להפוך את סדר העמודים בעבודה.
 • חלקי העבודה הכתובים באנגלית (שער חיצוני, שער פנימי, תקציר) לא ימוספרו כלל.
 • שער חיצוני: בשער החיצוני של העבודה יופיעו הפרטים הבאים:
 1. שם העבודה, שמו המלא מחבר העבודה, ציון העובדה כי עבודת הגמר המחקרית לתואר שני הוגשה כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה", שם האוניברסיטה, שם הפקולטה, שם החוג, תאריך הגשת העבודה  (לא יצוינו שמות המנחים) -  ראה דוגמת שער חיצוני בנספח 1  להלן.
 2. לתלמידי מסלול מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)- ראה דוגמת שער חיצוני בנספח 10  להלן.


 • שער פנימי
 1. בשער הפנימי יצוינו כל הפרטים המופיעים בשער החיצוני. בנוסף לזה, יצוינו שמות המנחים.  במקרה של מנחה נוסף, חיצוני, יש לציין את מקטום עבודתו בסוגריים, ליד שמו. כמו כן  יישאר מקום לחתימת המנחה/ים ולחתימת ויו"ר הוועדה החוגית לתואר שני- ראה דוגמת שער פנימי בנספח 2  להלן.
 2. לתלמידי מסלול מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)- ראה דוגמת שער חיצוני בנספח 11  להלן.
 • הקדשה

תלמיד המבקש להקדיש את העבודה לפלוני ינסח את ההקדשה לפי ראות עיניו. עמוד זה לא יימנה ולא ימוספר. דף ההקדשה יופיע לאחר עמוד השער הפנימי, ללא מספור.

 

 • הכרת תודה
 1. סגנון הכתיבה בהכרת התודה הוא חופשי.
 2. תלמיד שקיבל מלגה מקרן חיצונית לסיוע בכתיבת העבודה יציין זאת בדף הכרת התודה-  ראה דוגמת דף הכרת תודה בנספח 3  להלן.

הערה:  עמוד זה ייכתב רק לאחר גמר תהליך השיפוט, כלומר לא ייכלל בעותקים הראשונים של העבודה הנמסרים לקריאת שופטים.

 • תוכן העניינים
 1. בכל עבודת גמר יופיע דף תוכן עניינים המפרט נושאים מרכזיים, נושאים משניים ומספרי  העמודים המתאימים.
 2. תוכן העניינים יודפס ברווח שורה בודד/שורה וחצי.  בין פרק לפרק תודפס שורת רווח ריקה.
 3. יש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות הפרקים המופיעים בתוכן העניינים לשמות הפרקים המצוינים בגוף העבודה.
 4. בנספח 4 להלן מוצגת דוגמת דף תוכן העניינים.


 • תקציר
 1. התקציר יודפס ברווח של שורה וחצי או רווח כפול, בהתאם לעבודה כולה.

התקציר יכלול:

1.         שם העבודה

2.         שם המחבר/ת

3.         הגדרת הבעיה הנחקרת

4.         תמצית המסגרת התיאורטית

5.         השערות עיקריות

6.         ממצאים מרכזיים

7.         מסקנות מדעיות ויישומיות

התקציר לא יכלול נוסחאות, דיאגרמות ואיורים.

 1. התקציר חייב להיות קריא וברור לקורא בעל ידיעות כלליות בנושא העבודה.
 2. בנספח 5 להלן מוצגת דוגמת דף תקציר עברי. בנספח 6 להלן מוצגת דוגמת דף תקציר אנגלי.
 • רשימת טבלאות

רשימה זו תכלול את שמות הטבלאות המופיעות בעבודה ומספרי העמודים המתאימים.

יש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות הטבלאות המופיעים ברשימת הטבלאות לשמות הטבלאות המצוינים בגוף העבודה.

 • רשימת האיורים

רשימה זו תכלול את שמות האיורים (תצלומים, דיאגרמות, גראפים, מפות) המופיעים בגוף העבודה ומספרי העמודים המתאימים.

יש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות האיורים המופיעים ברשימת האיורים לשמות האיורים המצוינים בגוף העבודה.

 • רשימת נספחים

רשימת הנספחים תופיע בסוף תוכן העניינים, כאשר כל נספח ממוספר בהמשך למספור הדפים בגוף העבודה.

 

נספח 1.            דוגמת שער חיצוני בעברית

 

..................................... שם העבודה ................................

..........................................

................ שם המחבר/ת ....................

עבודת גמר מחקרית (תזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות

לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה"

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה ל ..............................................

החוג/ביה"ס ל ....................

 

חודש לועזי, שנה לועזית


נספח 2.            דוגמת שער פנימי בעברית

.............. שם העבודה .............

...........................

                                    מאת: שם פרטי ושם משפחה של המחבר/ת

                                    בהנחיית: תואר אקדמי, שם פרטי ושם משפחה של המנחה הראשי

                                                    תואר אקדמי, שם פרטי ושם משפחה של המנחה הנוסף

עבודת גמר מחקרית (תזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות

לקבלת התואר "מוסמךהאוניברסיטה"

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה ל ..............................................

החוג/ביה"ס ל ....................

חודש לועזי, שנה לועזית

מאושר על ידי  ___________________________      תאריך ________________

                                     (מנחה/ת העבודה)

*מאושר על ידי  ___________________________      תאריך ________________

                                     (מנחה/ת העבודה)

מאושר על ידי ____________________________    תאריך _________________

                                    (יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני)

*הערה: שורה זו תודפס רק במקרה ולתלמיד יש יותר ממנחה אחד.


נספח 3.            דוגמת הכרת תודה*

הכרת תודה

ברצוני להביע את תודתי לפרופ' _____________  ולד"ר ___________ על עזרתם

בהכנת עבודת הגמר המחקרית (תזה).

תודה מיוחדת נתונה לגב'/מר __________ על עזרתה/ו בשלבים הראשונים של עיבוד

הנתונים ולגב'/מר ________ על עזרתה/ו בהדפסת העבודה.

כמו-כן, ברצוני להודות ל ___________  על תמיכתם בלימודים המתקדמים באוניברסיטת חיפה

ועל המילגה הכספית לה זכיתי.

*הערה:            דף זה ייכתב רק לאחר גמר תהליך השיפוט.


נספח 4.            דוגמת דף תוכן העניינים

                                                תוכן העניינים

 

 

                                                                                                                                    עמוד

תקציר.....................................................................................................         IV        

רשימת טבלאות           ....................................................................................            V         

רשימת איורים .......................................................................................          VI

            מבוא (לא חובה).........................................................................                      1

1.         תורת המערכות הכללית ............................................................                      12       

            1.1...........................................................................................                        13                   

            1.2...........................................................................................                        17

            1.3...........................................................................................                        19

2.         יישומי תורת המערכות לחקר יחסים בינלאומיים........................            30

            2.1...........................................................................................                        32

            2.2............................................................................................           37

3.         ממצאים ודיון............................................................................                        43

4.         סיכום .......................................................................................           50

הערות....................................................................................................          60

רשימה ביבליוגרפית ..............................................................................          63

נספחים:  נספח א': שם הנספח ...............................................................         70

              נספח ב':  שם הנספח ..............................................................                      71

           


נספח 5.            דוגמת דף תקציר בעברית

 

..................................... שם העבודה ................................

..........................................

................ שם המחבר/ת ....................

 

תקציר

התקציר יודפס כאן, באותו עמוד.

 

נספח 6.            דוגמת דף תקציר באנגלית

 

..............Title of Thesis ..............

.........................

 

.........Name of Writer.........

 

 

ABSTRACT

התקציר יודפס כאן, באותו עמוד.

נספח 7.            דוגמת שער חיצוני באנגלית

............... Title of Thesis.............

....................

 

........Name of Writer.........

 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE

REQUIREMENTS FOR THE MASTER'S DEGREE

 

 

University of  Haifa

Faculty of ...........................

Department/School of ............

Month, Year


נספח 8.     דוגמת שער פנימי באנגלית לעבודה שכתובה בעברית

..................Title of Thesis.............

......................

By: ................................

Supervised by: ._________________

                                                                          _________________

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE

REQUIREMENTS FOR THE MASTER'S DEGREE

 

 

 

 

University of  Haifa

Faculty of ...........................

Department/School of ............

Month, Year


נספח 9.     דוגמת שער פנימי באנגלית לעבודה שכתובה באנגלית

..................Title of Thesis.............

......................

By: ................................

Supervised by:  ...............................

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE

REQUIREMENTS FOR THE MASTER'S DEGREE

 

University of  Haifa

Faculty of ...........................

Department/School of ............

Month, Year

Approved by:  ____________________________    Date: ___________________

                                      (Supervisor)

*Approved by:  ___________________________     Date: ___________________

                                      (Supervisor)

Approved by: ____________________________     Date: ___________________

                         (Chairperson of  Master's studies Committee)

*הערה: במקרה ולתלמיד יש יותר ממנחה אחד.


נספח 10.      דוגמת שער חיצוני בעברית- לתלמידי מסלול מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)

 

..................................... שם העבודה ................................

..........................................

................ שם המחבר/ת ....................

עבודת גמר מחקרית (תזה) המוגשת לאחר קבלת התואר "מוסמך"

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה ל ..............................................

החוג/ביה"ס ל ....................

 

 

 

 

 

 

 

חודש לועזי, שנה לועזית


נספח 11.      דוגמת שער פנימי בעברית- לתלמידי מסלול מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)

.............. שם העבודה .............

...........................

                                    מאת: שם פרטי ושם משפחה של המחבר/ת

                                    בהנחיית: תואר אקדמי, שם פרטי ושם משפחה של המנחה הראשי

                                                    תואר אקדמי, שם פרטי ושם משפחה של המנחה הנוסף

עבודת גמר מחקרית (תזה) המוגשת לאחר קבלת התואר "מוסמך"

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה ל ..............................................

החוג/ביה"ס ל ....................

חודש לועזי, שנה לועזית

מאושר על ידי  ___________________________      תאריך ________________

                                     (מנחה העבודה)

*מאושר על ידי  ___________________________      תאריך ________________

                                     (מנחה העבודה)

מאושר על ידי ____________________________    תאריך _________________

                                    (יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני/שלישי)

*הערה: שורה זו תודפס רק במקרה ולתלמיד יש יותר ממנחה אחד.


נספח 12.      דוגמת שער חיצוני באנגלית- לתלמידי מסלול מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)

 

 

............... Title of Thesis.............

....................

 

 

........Name of Writer.........

 

 

 

 

THESIS SUBMITTED AFTER CONFERRAL OF THE MASTER'S DEGREE

 

 

 

 

University of  Haifa

Faculty of ...........................

Department/School of ............

Month, Year


נספח 13.      דוגמת שער פנימי באנגלית- לתלמידי מסלול מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)

..................Title of Thesis.............

......................

By: ................................

Supervised by:  ...............................

THESIS SUBMITTED AFTER CONFERRAL OF THE MASTER'S DEGREE

 

 

 

 

University of  Haifa

Faculty of ...........................

Department/School of ............

Month, Year


נספח 14. אישור מנחה לקראת הגשת עבודה לשיפוט

 

 

תאריך ___________

אל:  הרשות ללימודים מתקדמים

       כ  א  ן

שלום רב,

הנדון:  אישור הגשת עבודת תזה לשיפוט

 

 

 

אני שמח/ה לאשר למר/גב' ___________  מס' ת"ז ______________

להגיש את עבודת התזה לשיפוט.

נא אישורכם לתלמיד/ה.

ב ב ר כ ה ,                                                            

מנחה העבודה                                               מנחה העבודה

שם מלא  __________________              שם מלא ______________

חתימה ____________________            חתימה _______________


נספח א' : טופס הפקדת עבודת תזה/דוקטורט בספריית אוניברסיטת חיפה

כללי

ספרית אוניברסיטת חיפה משמשת כספרית הפקדה לעבודות מחקריות לתואר שני ולתואר שלישי המוגשות באוניברסיטת חיפה.  בהתאם לתקנון לימודי תואר שני/שלישי מחוייבים תלמידי התארים המתקדמים למסור עותקים מעבודותיהם (בדפוס ובפורמט דיגיטלי)  למטרות שימור. כותב העבודה יכול להנחות את הספריה להימנע מפרסום העבודה בפורמט הדיגיטלי לצמיתות או לפרק זמן שיקבע. כמו כן ניתן לבקש למנוע את האפשרות להעתקת העבודה באמצעות הגנה של סיסמה.

הפקדת העבודה תיעשה בעותק נייר ובעותק דיגיטלי בתנאים הבאים:

 1. הספרייה רשאית להעביר עותק משוכפל או צילום או צילום מזוער (להלן "העתקה") של כל עבודה שהופקדה בה לכל מוסד אקדמי או מוסד מחקרי (להלן "מוסד זכאי") שיבקש זאת.
 2. הספרייה אינה רשאית להעביר העתק של עבודת גמר מחקרית (תזה) או עבודת דוקטורט לגורם שאינו מוסד זכאי.
 3. הספרייה רשאית לגבות מהמוסד המקבל סכום לכיסוי הוצאות ההעתקה, הטיפול והמשלוח, אך לא תמורה שתהיה בבחינת רווח.
 4. הספרייה תאחסן את העבודה במאגר מידע דיגיטלי לצורך שימור.

במטרה לשפר את הנגישות למידע לצורכי מחקר והוראה, ספריית אוניברסיטת חיפה מבקשת לאפשר גישה באמצעות האינטרנט לעבודה שפרטיה רצופים בזאת ובהתאם לתנאים שתאשר/י:

 

פרטי העבודה:

שם המחבר: _______________________________   מס' ת"ז: __________________

שם העבודה:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

שם המנחה/ים: __________________ ,  _________________ , __________________


להלן ההרשאה:

הנני מאשר/ת גישה לאוכלוסיות הבאות לעיין בעבודה:

אנא סמן ב – X עפ"י בחירתך:

כל משתמשי האינטרנט

 

משתמשי הרשת הבין-אוניברסיטאית

 

משתמשי הרשת של אוניברסיטת חיפה

 

אבקש לחסום את האפשרות להעתקת העבודה באמצעות הרשאת סיסמה: כן / לא

    או

אינני מאשר/ת לפרסם את העבודה באינטרנט

אנא סמן ב – X עפ"י בחירתך:

לצמיתות

 

להימנע מפרסום עד לתאריך: ______________

 

נימוקי המחבר להימנע מפרסום העבודה:  ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

תאריך: __________     שם: ______________________         חתימה: ________________

אישור המנחה/ים להרשאת המחבר:  __________________________________________________________________

תאריך: __________     שם: ______________________         חתימה: ________________

מבקש להימנע מפרסום העבודה עד לתאריך: __________________

 

אישור הדיקן ללמודים מתקדמים:

תאריך: __________     שם: ______________________         חתימה: ________________