תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

לימודים תואר שלישי

יו"ר וועדת הדוקטורט: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.י

מרכזת תואר שלישי: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להכשיר אנשי אקדמיה וקליניקה להעמיק את המחקר בתחומי מדעי השפה, הדיבור והתקשורת ומדעי השמיעה ובמגוון התת-תחומים המצויים בהם, ובתחומים המשיקים להם, כגון חקר השפה, חקר התקשורת, חקר הדיבור, חקר השמיעה, חקר המוח, מדעי הבריאות והרפואה. התכנית תעודד חדשנות ומצויינות מחקרית, ותקנה מיומנויות לביצוע מחקר בתחומים הרלבנטיים תוך פיתוח כלים תיאורטיים ומתודולוגיים ייחודיים לתחומים אלה.

קהל היעד

למסלול יתקבלו תלמידים בעלי תואר שני  במסלול עם כתיבת תזה בתחומי הפרעות בתקשורת או בתחומים קרובים, ורופאים בעלי תואר MD, שיעמדו בתנאי הקבלה להלן. תלמידים בעלי תואר שני מתחומים אחרים  אשר יעמדו בתנאי הקבלה, יחויבו בלימודי השלמה לפי החלטת ועדת הדוקטורט.

בתכנית הלימודים יתקיימו שלושה מסלולים:

 1. מסלול רגיל
 2. מסלול ישיר

1. המסלול הרגיל (292301-24-01)

תנאי קבלה

 • ממוצע כללי של 85 לפחות לתואר מוסמך או MD, וציון 88 לפחות בתזה.
 • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה התזה.
 • התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הדוקטורט.
 • תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך שלהם או כתב-יד שנשלח לפרסום בכתב-עת מדעי בינלאומי, יזכו לעדיפות.
 • הצהרת כוונות של המועמד לגבי המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי המנחה המיועד. הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות
 • אישור הוועדה החוגית ללימודי דוקטורט.

מועמד העומד בתנאי הקדם ומבקש להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי בחוג יתבקש להעביר למזכירות החוג תיק מועמד מלא הכולל את המסמכים הבאים:

1. צילום גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות

2. קורות חיים  בעברית ובאנגלית

3. הסכמת מנחה העומד בקריטריונים 

4.הצהרת כוונות, חתומה על ידי המנחה

5. מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו

6. צילום תקציר עבודת הגמר המחקרית (תיזה)

7. שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה. המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה)

8. תקציר נושא המחקר באנגלית

9. רצוי כי הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט.

** יש להעביר את כל המסמכים גם בעותק דיגיטלי לכתובת:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 מבנה הלימודים

משך הזמן הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי במסלול הרגיל הוא ארבע שנים.

א. קורסים וסמינריונים

במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי חובה בהיקף של 4-10 שש"ס, כמפורט להלן:

 • השתתפות בסמינר הדוקטורט, שבו יציגו הדוקטורנטים את הצעות המחקר שלהם ותוצאות המחקרים. כמו כן יתארחו בסמינריון זה מרצים מאוניברסיטאות אחרות מהארץ ומחו"ל. (2 שש"ס קורס שנתי, חובה על תלמידי הדוקטורט להשתתף בקורס במשך שנתיים לפחות, סה"כ 4 שש"ס).
 • קורס מתקדם בשיטות מחקר ובסטטיסטיקה (4 שש"ס), לפי מתודולוגית העבודה של הסטודנט ובהתאם לדרישות המנחה, מבין הקורסים הניתנים בחוג או בחוגים אחרים באוניברסיטה.
 • קורס בכתיבה מדעית (2 שש"ס).

תלמיד יוכל לקבל פטור מאחד או יותר מהקורסים הנ"ל (פרט לסמינר הדוקטורט) אם למד אותם או קורסים מקבילים במהלך לימודיו לתארים אחרים ובהמלצת המנחה. החלטה על הענקת פטור תתקבל על ידי ועדת הדוקטורט של החוג ובהסכמת המנחה.

 • בנוסף לכך יחויבו התלמידים בלימודי השלמה ו/או קורסים בנושא התוכן, בהתאם לצורך. בהתאם לתקנון לימודי התואר השלישי תלמיד יכול להשלים במהלך לימודיו לא יותר מ - 16 שש"ס (ובכלל זה שיעורי החובה). לימודי ההשלמה ייקבעו על ידי ועדת הדוקטורט של החוג על פי המלצות המנחה, זאת על פי תחום המחקר ולימודים קודמים.

ב. הצעת המחקר ואישורה

 • במהלך השנה הראשונה יכתבו התלמידים את הצעת המחקר המפורטת בפורמט המקובל של הצעת מחקר לאקדמיה הישראלית, כולל תוצאות ראשוניות אם קיימות. הצעת המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר ובעלת סיכוי סביר לביצוע.
 • במהלך השנה הראשונה יהיו התלמידים במעמד של תלמידי מחקר שלב א'. עם הגשת הצעת המחקר ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה, תחליט ועדת הדוקטורט החוגית אם להמליץ על הקמתה של ועדה מלווה לדוקטורנט, בהתאם לנושא המחקר ולאופיו. בוועדה המלווה חברים המנחה, איש סגל נוסף מאוניברסיטת חיפה, ואיש סגל מאוניברסיטה אחרת בארץ או בעולם.
 • הצעת המחקר תוצג על ידי הסטודנט במסגרת סמינר הדוקטורט לפני הגשתה לשיפוט.
 • הצעת המחקר תיבדק על-ידי הוועדה המלווה, במידה ומונתה או על ידי שני קוראים (לפחות אחד מהם מחוץ לאוניברסיטה), ותאושר ע"י ועדת הדוקטורט. לאחר אישור הוועדה החוגית, יעברו הסטודנטים למעמד של תלמידי מחקר שלב ב'.

ג. ביצוע המחקר ודו"ח התקדמות

בתום כל שנה מיום אישור הצעת המחקר, יגישו תלמידי המחקר דו"ח התקדמות לוועדת הדוקטורט החוגית, החתום ע"י המנחה. אל הדו"ח ניתן יהיה לצרף מאמר שנשלח לפרסום במידה וקיים.

ד. הגשת עבודת ד"ר לשיפוט

עם סיומו, יסוכם המחקר באחת משתי הדרכים הבאות:

(1) עבודת דוקטורט במתכונת של פרסומים, בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי. 

(2) חיבור רגיל.

תוצאות מחקר הדוקטורט תוצגנה על-ידי התלמידים בהרצאה סמינריונית לפני הגשת העבודה לשיפוט .

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט ע"י הגורמים המוסמכים לכך, תועבר עבודת הדוקטור לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון תואר שלישי.

2. מסלול ישיר לדוקטורט (292315-24-01)

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

תנאי הקבלה

 • ממוצע כללי של 95 בתואר הראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
 • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים. 
 • התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הדוקטורט.
 • תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך שלהם או כתב-יד שנשלח לפרסום בכתב-עת מדעי בינלאומי, יזכו לעדיפות.
 • הצהרת כוונות של המועמד לגבי המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי המנחה המיועד. הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות 
 • אישור הוועדה החוגית ללימודי דוקטורט.

מועמד העומד בתנאי הקדם ומבקש להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי בחוג יתבקש להעביר למזכירות החוג תיק מועמד מלא הכולל את המסמכים הבאים:

 1. צילום גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות
 2. קורות חיים  בעברית ובאנגלית
 3. הסכמת מנחה העומד בקריטריונים 
 4. הצהרת כוונות, חתומה על ידי המנחה
 5. מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו
 6. צילום תקציר עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
 7. שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה. המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
 8. תקציר נושא המחקר באנגלית
 • רצוי כי הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט.

** יש להעביר את כל המסמכים גם בעותק דיגיטלי לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 מבנה הלימודים

 • השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 28 שש"ס ברמת מ"א וסיומם בציון משוקלל של לפחות 90.
 • הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בשתי העבודות הסמינריוניות.
 •  תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 14 שש"ס לפחות וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית.
 • הגשת הצעת המחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. עם הגשת הצעת המחקר ועמידה בכל החובות המפורטות למעלה, יעבור התלמיד למעמד של  דוקטורט שלב ב', יבצע את המחקר ויכתוב את הדו"ח.
 • הועדה המתמדת החליטה לחייב כל דוקטורנט/ית שמתחילים את לימודיהם החל מתשפ"ד להשתתף בשני מפגשים (לפחות)  במסגרת תכנית ההכשרה של בי"ס בלום כתנאי למעבר לשנה ב'. הפקולטה הנחתה אותנו להערך בהתאם. לידיעתכם.ן"

 (יתר הפרטים בהקשר למסלול זה ניתן לראות בתקנון לימודים מתקדמים).