תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

לימודים לקראת תואר שלישי Ph.D

 

 שנה"ל תשפ"ג

יו"ר תכנית הדוקטורט: פרופ' מרק גלקופף

בחוג לבריאות נפש קהילתית ניתן ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה במסגרת תוכנית הדוקטורט החוגית.
יעדיו של תואר הדוקטורט הם חקר הקהילה ופיתוחה באמצעות חדשנות ומצוינות מחקרית בתחומים הרלוונטיים לבריאות נפש קהילתית.
יעדים אלו מבטאים את אמונתנו בדבר חשיבותה של השתייכות לקהילת חוקרים הכוללת סטודנטים, מרצים ומנחים שכל אחד מהם יוצר השראה עבור זולתו.
קהילה זו, אשר נמצאת בקשר הדוק עם המציאות והשינויים בשדה המחקרי ואף משפיעה עליהם, מסוגלת לפרוץ דרך לידע חדש וליצירתיות כדי להרחיב ולהעמיק את הבנת הסוגיות בבריאות הנפש.
עבור אלו בעלי היכולת וההתמדה המשתוקקים להרחיב השכלתם בתחום, אנו מציעים את מסלול הדוקטורט.

ניתן לכתוב את עבודת הדוקטורט הן במתכונת של חיבור רגיל (מונוגרפיה) והן במתכונת של פרסומים בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים.

תכנית הלימודים לדוקטורט (285301-23-01):

א. התכנית תעניק תואר דוקטור לפילוסופיה.

ב. פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים לתואר שלישי ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים. הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, וועדת הדוקטורט החוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

ג. היקף הקורסים הנלמדים בתוכנית יהיה עד 16 שש"ס.

ד. המנחה ו/או הוועדה המלווה רשאים להטיל על הסטודנטים חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים בהם הוא נדרש להשתתף.

ה. הסטודנטים לא יוכלו למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיימו את מלוא שעות הלימוד הנדרשות מהם.

מסלול לימודים רגיל

אוכלוסיית היעד:

סטודנטיות וסטודנטים בעלי תואר 'מוסמך' במסלול א' (עם תזה) בבריאות נפש קהילתית, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי החברה, ומדעי הבריאות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר יעמדו בתנאי הקבלה שלהלן.

דרישות עיקריות ותנאי קבלה:

 • תואר "מוסמך" עם תזה מאוניברסיטה המוכרת ע"י אוניברסיטת חיפה.
 • ציון ממוצע של לפחות 90 בלימודי התואר השני ולפחות 90 בעבודת התזה.
 • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמי; אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה התזה בתואר השני.
 • אישור בכתב בדבר התקשרות עם מנחה מהחוג לבריאות נפש קהילתית המוכן להנחות את המועמדים בעבודת הדוקטורט (לרשימת המנחים).
 • הצהרת כוונות של המועמדים לגבי המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי המנחה המיועד.
 • אישור הוועדה החוגית ללימודי דוקטורט.

דרישות קדם:

 • בעלי ציון של 92 לפחות בעבודת סמינריון שנכתבה במסגרת לימודי התואר השני .
 • בעלי ציון של 85 לפחות בקורסי שיטות מחקר או סטטיסטיקה שנלמדו במסגרת לימודי התואר השני .

הצעת המחקר ואישורה:

 • במהלך השנה הראשונה יהיו הסטודנטים במעמד של תלמידי מחקר שלב א'. במשך שנה זו, יכתבו הסטודנטים את הצעת המחקר בפורמט המקובל של הצעת מחקר לאקדמיה הישראלית, כולל תוצאות ראשוניות, אם קיימות. הצעת המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לתרומה משמעותית לידע ולהבנה בתחום הנחקר.
 • החוג ממליץ להגיש את הצעת המחקר ועבודת הדוקטורט באנגלית, הן בכדי להרחיב את כישוריהם האקדמיים של הסטודנטים והן כדי לאפשר משלוח של העבודה לשיפוט בינלאומי וחשיפת המחקרים בחו"ל. ההערכה של יכולתו של הסטודנט לכתוב באנגלית תעשה במהלך כתיבת מכתב ההצהרה.
 • הצעת המחקר תוצג על ידי הסטודנטים לביקורת בפני פורום חוגי לפני הגשתה לשיפוט.
 • הצעת המחקר תוגש הן בעותק אלקטרוני והן בשני עותקים מודפסים למזכירות החוג.
  לעותק האלקטרוני יש לצרף את תקציר ההצעה.
 • הצעת המחקר תוגש לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה.
 • על ההצעה לכלול דף שער עם חתימת המנחה ו/או הועדה החוגית.
 • במידת הצורך, ועל בסיס המלצת המנחה ו/או הוועדה החוגית, תמונה ועדה מלווה לסטודנטים.
 • לאחר אישור הצעת המחקר עי ידי ועדת הדוקטורט החוגית, על סמך דוחות שיפוט, יעברו הסטודנטים למעמד של תלמידי מחקר שלב ב'.

ביצוע המחקר ודו"ח התקדמות:

בתום כל שנה מיום אישור הצעת המחקר, יגישו הסטודנטים דו"ח התקדמות לחברי וועדת הדוקטורט, החתום ע"י המנחה. אל הדו"ח אפשר לצרף מאמרים שנשלחו לפרסום, באם קיימים.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט:

העבודה תוגש לשיפוט תוך ארבע שנות לימוד. העבודה תיערך באחת משתי התבניות הבאות:

 • חיבור רגיל (מונוגרפיה), אשר לא יעלה על יותר ממאתיים עמודים (לא כולל תקציר, רשימה ביבליוגרפית ונספחים).
 •  עבודת דוקטורט במתכונת של פרסומים בהתאם לתקנון לימודים לתואר שלישי.

תוצאות מחקר הדוקטורט יוצגו על ידי התלמידים בסמינר מחלקתי של החוג.

שיפוט עבודת הדוקטורט
:

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט ע"י המנחה או הוועדה המלווה, תועבר עבודת הדוקטורט לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי.