החוג למדעי הדימות הרפואי

תכנית הלימודים

מסלול חד חוגי שלוש וחצי שנים (7 סמסטרים)

תכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים במספר צירים מרכזיים: מדעי הדימות הרפואי, מדעי הטבע והרפואה, מדעי הנתונים, מדעי החברה, מערכות בריאות ושיטות מחקר.
בנוסף ללימודים באוניברסיטה, התכנית כוללת התנסויות קליניות במכוני דימות רפואי במסגרות בריאות שונות.
הלימודים בתחום מדעי הדימות הרפואי מכוונים לרכישת ידע ומיומנויות בשיטות האבחון והטיפול תוך שימוש בטכנולוגיות דימות (רנטגן, אולטרה סאונד, CT, MRI וכדומה) ויישומן במצבי חולי מגוונים.

הלימודים במדעי הטבע מכוונים להבנת הבסיס התיאורטי של טכנולוגיות הדימות הרפואי. 

הלימודים במדעי הרפואה מטרתם להקנות ידע על מבנה גוף האדם והתהליכים הפיזיולוגיים של בריאות וחולי.
הלימודים במדעי החברה מכוונים להבנת תהליכי התפתחות קוגניטיביים ונפשיים.
הלימודים בתחום מערכות בריאות ושיטות מחקר, מבנה ותפקוד מערכת הבריאות בישראל וכישורים להבנת חומר אקדמי מבוסס ראיות מחקריות.

רשימת הקורסים

שנה א
סמסטר א: פיזיקה א  (שיעור ותרגיל); מתמטיקה (שיעור ותרגיל); נזקי ובטיחות קרינה ; רדיוגרפיה א; ביולוגיה של התא (שיעור ותרגיל); אנטומיה ופיזיולוגיה א; מבוא לסוציולוגיה (קורס מתוקשב); מבוא לפסיכולוגיה (מתוקשב).
סמסטר ב: פיזיקה ב (שיעור ותרגיל); מתמטיקה ב (שיעור ותרגיל); מיומנויות בינאישיות וטיפול; רדיוגרפיה ב; כימיה כללית ואורגנית; אנטומיה ופיזיולוגיה ב; פתולוגיה והיסטולוגיה (מתוקשב); חשיפה לקליניקה (כולל: עקרונות הטיפול  בחולה ביחידת הדימות, מיגון ומניעת זיהומים,  הכרת ציוד רפואי, קורס עזרה ראשונה , סדנת ארגונומיה וחשיפה לאגפי הדימות השונים).
סך כל נקודות זכות לשנה א -47.

 שנה ב
סמסטר א: מצבי חולי (פנימיות); טומוגרפיה ממוחשבת (CT); רדיוגרפיה ג; יישומים פיזיקליים בדימות; מבוא למדעי הנתונים; תרגיל במדעי הנתונים; כתיבה מדעית; ביואתיקה; שיטות מחקר; סטטיסטיקה (שיעור ותרגיל) ; התנסות קלינית סמסטר א.
סמסטר ב: מצבי חולי (כירורגיות); פרמקולוגיה; אונקולוגיה ורדיותרפיה; ממוגרפיה; שיקופים ואנגיוגרפיה; מדעי הנתונים – עקרונות התכנות ובסיסי נתונים; תרגיל מדעי הנתונים; התנסות קלינית סמסטר ב

סך כל נקודות זכות לשנה ב – 42.

שנה ג
סמסטר א: אולטרה סאונד; מצבי חולי (ילדים, נשים, פסיכיאטריה) דיגיטציה ועיבוד תמונה (שיעור ותרגיל) ; איזוטופים ורפואה גרעינית  ; תהודה מגנטית (MRI)  ; חקר מקרים (מצבי שגרה); התנסות קלינית סמסטר א.
סמסטר ב: מערכת הבריאות בישראל וכלכלת בריאות; מצבי חולי (ATLS, רפואת חירום); סמינר מחקר; חקר מקרים (מצבים חריפים וחירום); התנסות קלינית סמסטר ב

סך כל נקודות לשנה ג – 23.

 שנה ד
סמסטר א: טכנולוגיות מתקדמות בדימות רפואי; סמינר מחקר; קורס בחירה; התנסות קלינית (אימון מתקדם, סטאז').
סך כל נקודות לשנה ד – 8.

סך נקודות זכות על מנת להיות זכאי לתואר ראשון 120 ו 1290 שעות של התנסות קלינית מעשית.

תקנון ונהלים

תקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, מחייב את כל הסטודנטים בחוג למדעי הדימות הרפואי.

התקנון נמצא באתר האוניברסיטה – שנתון

דרישות אקדמיות בחוג (פרוט מלא באתר השנתון החוג למדעי הדימות הרפואי)

1. הרשמה לקורסים – באחריות הסטודנט להירשם לכל הקורסים במסגרת הרישום הממוחשב ולבדוק כי אכן נרשם לכל הקורסים. 
סטודנט אשר לא יירשם כהלכה לקורס מסוים ונכח בקורס, אך לא דאג להסדיר את ההרשמה בו לרבות תשלום שכר לימוד, נוכחותו וציונו בקורס לא יוכרו.
יש לבדוק את תדפיס הלימודים (גיליון ציונים) לאחר הקלדת המערכת ולוודא את הרישום לכל הקורסים, התרגילים וההתנסויות הקליניות במהלך כל שנות הלימודים. 

2. כישלון בקורס – על הסטודנט  לחזור על הקורס בשנה העוקבת. האחריות על הרישום לקורס מוטלת על הסטודנט. לא תתאפשר חפיפה בשנה העוקבת בין שני קורסים בעלי חובת נוכחות .
    לא ניתן ללמוד קורס מתקדם בטרם הושלם קורס הקדם שלו.

3. נוכחות – חלה חובת נוכחות מלאה של הסטודנטים בכל השיעורים בתכנית הלימודים בחוג, בימי הלמידה ובהתנסויות הקליניות.

4. מטלות למידה – קיימת חובת הכנה מוקדמת של חומר לימודי כפי שנקבע על ידי המרצה לקראת מפגש.
    על הסטודנטים  למלא את כל הדרישות הלימודיות שיוטלו עליהם במהלך המפגשים.

תנאי מעבר בחוג

בלימודים פרה קליניים – בציר מדעים ומדעי החיים – ציון מעבר 55.

קורסים בצירים מדעי הרפואה, מדעי החברה, מערכות בריאות וניהול ושיטות ומיומנויות ביצוע מחקר – ציון מעבר 60.  

קורסי מדעי הדימות העיוניים – ציון מעבר 65.

בקורסי ההתנסות הקלינית – ציון מעבר 70.

ציון המעבר הממוצע משנה לשנה יהיה 65 ומעלה.

בהתאם למדיניות האוניברסיטה כישלון בקורס בשתי שנים עוקבות או כישלון ב-3 קורסים בשנה אקדמית אחת יובילו להפסקת לימודים.

הפסקת לימודים 

הפסקת לימודים ביוזמת רשויות החוג

ראש החוג רשאי להפסיק לימודים של סטודנטים  בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. סטודנט אשר עבר במסגרת לימודיו עבירה על כללי האתיקה המקצועית ו/או הוראות החוק.
  2. סטודנט שנכשל או לא עמד בתנאי המעבר בקורס חובה כלשהו בפעם שניה (בשנה עוקבת).
  3. סטודנט שנכשל בשלושה קורסים או יותר בשנת לימודים אחת.
  4. סטודנט שנכשל פעמיים בהתנסות קלינית – בין אם עוקבת ובין אם לא, יופסקו לימודיו בחוג למדעי הדימות הרפואי.

במקרים מסעיפים 2-4 הסטודנט  יהיה רשאי להירשם מחדש לחוג בתום תקופה של שלוש שנים, ויהיה עליו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה של החוג, כפי שיהיו באותו מועד.
בתום תקופה זו, ייחשב הסטודנט לתלמיד חדש ולא יהיה זכאי להכרה בקורסים קודמים שלמד (לפי תקנון האוניברסיטה).

הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד
סטודנט שאושרה לו הפסקת לימודים ומבקש לחדשם – יערוך רישום לאוניברסיטה כמקובל.
שב הסטודנט ללימודים בתום שנתיים הפסקה, יוכרו הקורסים שלמד לצורך המשך לימודיו. עולה תקופת ההפסקה על שנתיים, רשאי החוג לחייב את התלמיד לחזור על קורסים ששמע ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות שונות.

סטודנט שלא אושרה לו הפסקת לימודים בכתב ו/או לא סיים לימודיו לתואר ראשון בתוך שש שנים רצופות – חייב בהרשמה מחדש ובעמידה בתנאי הקבלה המחייבים באותה העת.

רמת עברית:

סטודנטים  שהתקבלו עם תנאי אוניברסיטאי ברמת העברית (יע"ל) חייבים לסיים את התנאי ולקבל פטור עד סוף השנה הראשונה בלימודיהם.

רמת אנגלית:

להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנת הלימודים תשפ"ב בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה:
חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.

עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3.

על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב המועמד בבחינת סיווג באנגלית (מבחן פסיכומטרי, אמיר או אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.
אנו ממליצים להתחיל וללמוד את קורסי האנגלית הנדרשים כבר בסמסטר א של השנה הראשונה.
ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:
סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.
סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

מידע לשנה א

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג (23.10.2022), עליך לקרוא בעיון את האיגרת לתלמיד והשנתון המעודכנים לשנה זו ומפורסמים באתר האוניברסיטה – סטודנטים.

השנתון מפורסם על כל חלקיו וכולל הנחיות כלליות, תקנוני האוניברסיטה והסברים על מתכונת הלימוד של החוגים השונים ולעניינך, החוג למדעי הדימות הרפואי

במידה ויחול שינוי בנהלים נעדכן אתכם בהתאם באתר החוג/לוח ההודעות.

מועדי הרישום לקורסי תשפ"ג :

את מועד חלון זמן הרישום האישי שלך ניתן לבדוק בפורטל.

חלון זמן הרישום של החוג המוקצה לפתיחת ההקלדה לשנה א' הוא בתאריך 20.9.2022 בין השעות 14:00 – 16:00.

יש לשלם את המקדמה לפחות 10 ימים לפני מועד זה.  
בסיום חלון הזמן המוקצה לכל סטודנט ניתן לערוך שינויים במערכת כל יום החל משעה 22:00 ועד 07:00 למחרת בבוקר.
החל מתאריך 30.9.22 ועד 30.10.22 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16:00 ועד 08:00 למחרת.

ביום האחרון, 30.10.22, המערכת תהיה פתוחה עד חצות בלבד.

רשימת הקורסים לשנה א': כל הקורסים הינם חובה  (ימים ושעות מופיעים באתר האינטרנט של האוניברסיטה – קטלוג קורסים) נתון לשינויים.

סך נקודות הזכות לשנה א' 47 .

קורסים בציר מדעי הדימות : ציון עובר מינימלי בכל קורס 65

נזקי ובטיחות קרינה (סמסטר א) 299.1000

רדיוגרפיה 1 (סמסטר א) 299.1001

רדיוגרפיה 2 (סמסטר ב) 299.1002

חשיפה לקליניקה (סמסטר ב) 299.1003  

עזרה ראשונה (סמסטר ב)  299.1004

קורסים בציר מדעי הרפואה : ציון עובר מינימלי בכל קורס 60

אנטומיה ופיזיולוגיה א (סמסטר א) יש להירשם לשני האירועים.

299.1200א01 ; 299.1200א02

אנטומיה ופיזיולוגיה (סמסטר ב) 299.1201

פתולוגיה והיסטולוגיה (סמסטר ב) 299.1202

קורסים בציר מדעי החיים : ציון עובר מינימלי בכל קורס 55

פיזיקה  שיעור  ותרגיל (סמסטר א)  299.1400

פיזיקה  שיעור ותרגיל (סמסטר ב) 299.1401

מתמטיקה שיעור ותרגיל (סמסטר א) 299.1402

מתמטיקה שיעור  ותרגיל (סמסטר ב) 299.1403

ביולוגיה של התא שיעור  ותרגיל (סמסטר א) 299.1404

כימיה כללית ואורגנית (סמסטר ב) 299.1405   

קורסים בציר מדעי החברה : ציון עובר מינימלי בכל קורס 60

מבוא לסוציולוגיה ( סמסטר א) 299.1600

מבוא לפסיכולוגיה (סמסטר א) 299.1601

מיומנויות בינאישיות וטיפול (סמסטר ב) 299.1602  

 

לתשומת לבך: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, פתולוגיה והיסטולוגיה, יתקיימו כקורסים מתוקשבים (ללא יום ושעה).

 

*הרישום לרמת אנגלית היא לפי הרמה שנרשמה לך בהודעת הקבלה. יש להירשם לקורס הנדרש החל מסמסטר א תשפ"ג.

*  חובת הרישום לקורסים במערכת השיעורים חלה על כל סטודנט.ית פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים.
* האחריות להרכבת מערכת השיעורים והתאמתה לתקנות, לדרישות ולחובות תכנית הלימודים מוטלת על הסטודנט.ית.

* התנסות קלינית, יש להקפיד ולבצע רישום גם להתנסויות הקליניות.
* תכנית הלימודים בחוג  מחייבת את הסטודנט.ית.

* אין להקליד קורסים החופפים במסגרת זמן של יום ושעה. במידה וסטודנט.ית יקליד/תקליד קורס החופף לקורס אחר, החוג יבטל את אחד מהקורסים הללו.

* החוג  שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם.ה הסטודנט.ית  שלא לפי הכללים האקדמיים אשר הוגדרו בשנתון ו/או בדפי מידע אלו.

לאחר הרישום עליך להוציא תדפיס מערכת שעות רשמי שיהווה אישור לתוכנית לימודיך.
קורס שלא יופיע בתדפיס רשמי, לא יחשב כקורס אותו למדת ולא ניתן יהיה להיבחן בו / לקבל בו ציון.

 

לוח הודעות : לאחר הקלדת המערכת, יש לבצע רישום ללוח ההודעות של החוג.
לוח ההודעות באתר האינטרנט החוגי הוא אמצעי הקשר העיקרי בין המזכירות לסטודנטים. מחובתך לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות שם. הרישום ללוח ההודעות מתבצע דרך הקישור הבא : יש לגשת לעמוד הבית של מערכת ההודעות בכתובתhttps://messages.haifa.ac.il/  ולהזדהות עם תעודת זהות 9 ספרות וסיסמתSSO  (סיסמת הפורטל/ Moodle).

כל שנה יהיה עליך להירשם מחדש לפי השנה האקדמית שאליה תוקלד המערכת.

חיסונים : על פי נהלי משרד הבריאות, סטודנטים במקצועות הבריאות נדרשים לחיסונים. להלן הקישור לאתר משרד הבריאות בנושא זה :  חיסונים לסטודנטים.
עליך להשלים את החיסונים כנדרש בנוהל.  
ללא השלמת החיסונים לא תהייה אפשרות לצאת להתנסות קלינית במכוני דימות בבתי חולים ובכלל.

אישור רופא תעסוקתי בקהילה : ההתנסות במכוני הדימות עלול להיות כרוכה בחשיפה לקרינת מייננת. לכן, כתנאי להשתתפות בהתנסויות הקליניות, יהיה עליך להציג בפני החוג מדי שנה, במועדים שיקבע החוג, אישור מרופא תעסוקתי על העדר מניעה רפואית לביצוע ההתנסות.

בכל מקרה בו לא יוצג אישור מרופא תעסוקתי, או אם יקבע רופא תעסוקתי שקיימת מניעה רפואית להיחשף לקרינה במכוני הדימות – לא תהיה אפשרות להשתתף בהתנסות הקלינית.