החוג למדעי הדימות הרפואי

תכנית הלימודים

מסלול חד חוגי שלוש וחצי שנים (7 סמסטרים)

תכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים במספר צירים מרכזיים: מדעי הדימות הרפואי, מדעי הטבע והרפואה, מדעי הנתונים, מדעי החברה, מערכות בריאות ושיטות מחקר.
בנוסף ללימודים באוניברסיטה, התכנית כוללת התנסויות קליניות במכוני דימות רפואי במסגרות בריאות שונות.
הלימודים בתחום מדעי הדימות הרפואי מכוונים לרכישת ידע ומיומנויות בשיטות האבחון והטיפול תוך שימוש בטכנולוגיות דימות (רנטגן, אולטרה סאונד, CT, MRI וכדומה) ויישומן במצבי חולי מגוונים.

הלימודים במדעי הטבע מכוונים להבנת הבסיס התיאורטי של טכנולוגיות הדימות הרפואי. 

הלימודים במדעי הרפואה מטרתם להקנות ידע על מבנה גוף האדם והתהליכים הפיזיולוגיים של בריאות וחולי.
הלימודים במדעי החברה מכוונים להבנת תהליכי התפתחות קוגניטיביים ונפשיים.
הלימודים בתחום מערכות בריאות ושיטות מחקר, מבנה ותפקוד מערכת הבריאות בישראל וכישורים להבנת חומר אקדמי מבוסס ראיות מחקריות.

רשימת הקורסים  (רשימת הקורסים נתונה לשינויים טל"ח)
 ימים ושעת מתעדכנים כל שנה בקטלוג הקורסים

שנה א
פיזיקה א  (שיעור ותרגיל); פיזיקה ב (שיעור ותרגיל); מתמטיקה א (שיעור ותרגיל); מתמטיקה ב (שיעור ותרגיל);ביולוגיה של התא (שיעור ותרגיל); כימיה כללית ואורגנית;
נזקי ובטיחות קרינה ; רדיוגרפיה א; רדיוגרפיה ב; רדיוגרפיה ג; אנטומיה ופיזיולוגיה א; אנטומיה ופיזיולוגיה ב; מיומנויות בינאישיות וטיפול; מבוא לפסיכולוגיה (מתוקשב); מבוא לסוציולוגיה (קורס מתוקשב); הטיפול בחולה ביחידת הדימות; חשיפה לקליניקה קורס עזרה ראשונה  
 סך כל נקודות זכות לשנה א -47.

 שנה ב
מצבי חולי (פנימיות); מצבי חולי (כירורגיות); טומוגרפיה ממוחשבת (CT);; אולטרה סאונד יישומים פיזיקליים בדימות; מבוא למדעי המחשב; כתיבה מדעית; ביואתיקה; שיטות מחקר; סטטיסטיקה (שיעור ותרגיל) ; פרמקולוגיה; אונקולוגיה ורדיותרפיה; ממוגרפיה; פתולוגיה והיסטולוגיה (מתוקשב); שיקופים ואנגיוגרפיה; מבוא למדעי הנתונים, בסיסי נתונים;   התנסות קלינית סמסטר א, התנסות קלינית סמסטר ב
  סך כל נקודות זכות לשנה ב – 40.  

שנה ג
סמסטר א: ; רדיולוגיה פולשנית; מצבי חולי (ילדים, נשים, פסיכיאטריה) דיגיטציה ועיבוד תמונה (שיעור ותרגיל) ; איזוטופים ורפואה גרעינית  ; תהודה מגנטית (MRI)  ; חקר מקרים (מצבי שגרה);  חקר מקרים (מצבים חריפים וחירום); מערכת הבריאות בישראל וכלכלת בריאות; מצבי חולי ( ATLS רפואת חרום) ; סמינר מחקר; התנסות קלינית סמסטר א; התנסות קלינית סמסטר ב

סך כל נקודות לשנה ג – 24.  

 שנה ד
סמסטר א: טכנולוגיות מתקדמות בדימות רפואי; סמינר מחקר; קורס בחירה; התנסות קלינית (אימון מתקדם, סטאז').
סך כל נקודות לשנה ד – 9.  

סך נקודות זכות על מנת להיות זכאי לתואר ראשון 120 ו 1290 שעות של התנסות קלינית מעשית.

תקנון ונהלים

תקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, מחייב את כל הסטודנטים בחוג למדעי הדימות הרפואי.

התקנון נמצא באתר האוניברסיטה – שנתון

דרישות אקדמיות בחוג (פרוט מלא באתר השנתון החוג למדעי הדימות הרפואי)

1. הרשמה לקורסים – באחריות הסטודנט להירשם לכל הקורסים במסגרת הרישום הממוחשב ולבדוק כי אכן נרשם לכל הקורסים. 
סטודנט אשר לא יירשם כהלכה לקורס מסוים ונכח בקורס, אך לא דאג להסדיר את ההרשמה בו לרבות תשלום שכר לימוד, נוכחותו וציונו בקורס לא יוכרו.
יש לבדוק את תדפיס הלימודים (גיליון ציונים) לאחר הקלדת המערכת ולוודא את הרישום לכל הקורסים, התרגילים וההתנסויות הקליניות במהלך כל שנות הלימודים. 

2. כישלון בקורס – על הסטודנט  לחזור על הקורס בשנה העוקבת. האחריות על הרישום לקורס מוטלת על הסטודנט. לא תתאפשר חפיפה בשנה העוקבת בין שני קורסים בעלי חובת נוכחות .
    לא ניתן ללמוד קורס מתקדם בטרם הושלם קורס הקדם שלו.

3. נוכחות – חלה חובת נוכחות מלאה של הסטודנטים בכל השיעורים בתכנית הלימודים בחוג, בימי הלמידה ובהתנסויות הקליניות.

4. מטלות למידה – קיימת חובת הכנה מוקדמת של חומר לימודי כפי שנקבע על ידי המרצה לקראת מפגש.
    על הסטודנטים  למלא את כל הדרישות הלימודיות שיוטלו עליהם במהלך המפגשים.

תנאי מעבר בחוג

בלימודים פרה קליניים – בציר מדעים ומדעי החיים – ציון מעבר 55.

קורסים בצירים מדעי הרפואה, מדעי החברה, מערכות בריאות וניהול ושיטות ומיומנויות ביצוע מחקר – ציון מעבר 60.  

קורסי מדעי הדימות העיוניים – ציון מעבר 65.

בקורסי ההתנסות הקלינית – ציון מעבר 70.

ציון המעבר הממוצע משנה לשנה יהיה 65 ומעלה.

בהתאם למדיניות האוניברסיטה כישלון בקורס בשתי שנים עוקבות או כישלון ב-3 קורסים בשנה אקדמית אחת יובילו להפסקת לימודים.

הפסקת לימודים 

הפסקת לימודים ביוזמת רשויות החוג

ראש החוג רשאי להפסיק לימודים של סטודנטים  בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. סטודנט אשר עבר במסגרת לימודיו עבירה על כללי האתיקה המקצועית ו/או הוראות החוק.
  2. סטודנט שנכשל או לא עמד בתנאי המעבר בקורס חובה כלשהו בפעם שניה (בשנה עוקבת).
  3. סטודנט שנכשל בשלושה קורסים או יותר בשנת לימודים אחת.
  4. סטודנט שנכשל פעמיים בהתנסות קלינית – בין אם עוקבת ובין אם לא, יופסקו לימודיו בחוג למדעי הדימות הרפואי.

במקרים מסעיפים 2-4 הסטודנט  יהיה רשאי להירשם מחדש לחוג בתום תקופה של שלוש שנים, ויהיה עליו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה של החוג, כפי שיהיו באותו מועד.
בתום תקופה זו, ייחשב הסטודנט לתלמיד חדש ולא יהיה זכאי להכרה בקורסים קודמים שלמד (לפי תקנון האוניברסיטה).

הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד
סטודנט שאושרה לו הפסקת לימודים ומבקש לחדשם – יערוך רישום לאוניברסיטה כמקובל.
שב הסטודנט ללימודים בתום שנתיים הפסקה, יוכרו הקורסים שלמד לצורך המשך לימודיו. עולה תקופת ההפסקה על שנתיים, רשאי החוג לחייב את התלמיד לחזור על קורסים ששמע ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות שונות.

סטודנט שלא אושרה לו הפסקת לימודים בכתב ו/או לא סיים לימודיו לתואר ראשון בתוך שש שנים רצופות – חייב בהרשמה מחדש ובעמידה בתנאי הקבלה המחייבים באותה העת.

רמת עברית:

סטודנטים  שהתקבלו עם תנאי אוניברסיטאי ברמת העברית (יע"ל) חייבים לסיים את התנאי ולקבל פטור עד סוף השנה הראשונה בלימודיהם.

רמת אנגלית:

להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנת הלימודים תשפ"ב בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה:
חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.

עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3.

על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב המועמד בבחינת סיווג באנגלית (מבחן פסיכומטרי, אמיר או אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.
אנו ממליצים להתחיל וללמוד את קורסי האנגלית הנדרשים כבר בסמסטר א של השנה הראשונה.
ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:
סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.
סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

מידע לשנה א

יש לקרוא בעיון את האיגרת לתלמיד והשנתון המעודכנים לשנה זו ומפורסמים באתר האוניברסיטה – סטודנטים.

השנתון מפורסם על כל חלקיו וכולל הנחיות כלליות, תקנוני האוניברסיטה והסברים על מתכונת הלימוד של החוגים השונים ולעניינך, החוג למדעי הדימות הרפואי

במידה ויחול שינוי בנהלים נעדכן אתכם בהתאם באתר החוג/לוח ההודעות. 

לתשומת לבך: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, פתולוגיה והיסטולוגיה, יתקיימו כקורסים מתוקשבים (ללא יום ושעה).

 

*הרישום לרמת אנגלית היא לפי הרמה שנרשמה לך בהודעת הקבלה. יש להירשם לקורס הנדרש החל מסמסטר א תשפ"ד.

*  חובת הרישום לקורסים במערכת השיעורים חלה על כל סטודנט.ית פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים.
* האחריות להרכבת מערכת השיעורים והתאמתה לתקנות, לדרישות ולחובות תכנית הלימודים מוטלת על הסטודנט.ית.

* התנסות קלינית, יש להקפיד ולבצע רישום גם להתנסויות הקליניות.
* תכנית הלימודים בחוג  מחייבת את הסטודנט.ית.

* אין להקליד קורסים החופפים במסגרת זמן של יום ושעה. במידה וסטודנט.ית יקליד/תקליד קורס החופף לקורס אחר, החוג יבטל את אחד מהקורסים הללו.

* החוג  שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם.ה הסטודנט.ית  שלא לפי הכללים האקדמיים אשר הוגדרו בשנתון ו/או בדפי מידע אלו.

לאחר הרישום עליך להוציא תדפיס מערכת שעות רשמי שיהווה אישור לתוכנית לימודיך.
קורס שלא יופיע בתדפיס רשמי, לא יחשב כקורס אותו למדת ולא ניתן יהיה להיבחן בו / לקבל בו ציון.

 

לוח הודעות: לאחר הקלדת המערכת, יש לבצע רישום ללוח ההודעות של החוג.
לוח ההודעות באתר האינטרנט החוגי הוא אמצעי הקשר העיקרי בין המזכירות לסטודנטים. מחובתך לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות שם. הרישום ללוח ההודעות מתבצע דרך הקישור הבא: יש לגשת לעמוד הבית של מערכת ההודעות בכתובת https://messages.haifa.ac.il/imaging/  ולהזדהות עם תעודת זהות 9 ספרות וסיסמת SSO  (סיסמת הפורטל/ Moodle).

כל שנה יהיה עליך להירשם מחדש לפי השנה האקדמית שאליה תוקלד המערכת.

חיסונים: על פי נהלי משרד הבריאות, סטודנטים במקצועות הבריאות נדרשים לחיסונים. להלן הקישור לאתר משרד הבריאות בנושא זה: חיסונים לסטודנטים.
עליך להשלים את החיסונים כנדרש בנוהל.  
ללא השלמת החיסונים לא תהייה אפשרות לצאת להתנסות קלינית במכוני דימות בבתי חולים ובכלל.

אישור רופא תעסוקתי בקהילה: ההתנסות במכוני הדימות עלול להיות כרוכה בחשיפה לקרינת מייננת. לכן, כתנאי להשתתפות בהתנסויות הקליניות, יהיה עליך להציג בפני החוג מדי שנה, במועדים שיקבע החוג, אישור מרופא תעסוקתי על העדר מניעה רפואית לביצוע ההתנסות.

בכל מקרה בו לא יוצג אישור מרופא תעסוקתי, או אם יקבע רופא תעסוקתי שקיימת מניעה רפואית להיחשף לקרינה במכוני הדימות – לא תהיה אפשרות להשתתף בהתנסות הקלינית.