תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

PH.D לימודים לקראת תואר שלישי

שנה"ל תשפ"ה

בחוג לשירותי אנוש ניתן ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה במסגרת תוכנית הדוקטורט החוגית.

תכנית הלימודים מיועדת להכשיר את בוגריה למחקר בתחומים של מדעי החברה ושירותי אנוש. תחומי הידע של המרצים בחוג ועיסוקם בתחום השרות הינם ייחודיים במסגרת אקדמית בארץ ומאפשרים לתלמידי דוקטורט לעסוק במחקר אינטגרטיבי אשר ישלב היבטים חברתיים, ארגוניים, אישיים ובינאישיים של שירות לקוחות תוך התייחסות למאפיינים המייחדים תהליכי שירות. התכנית תקדם מחקר מעמיק באירגוני שירות במגוון תחומים כמו התחום העסקי, תחום הבריאות ותחום החינוך.

ניתן לכתוב את עבודת הדוקטורט הן במתכונת של חיבור והן במתכונת של דוקטורט פרסומים בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים.

תכנית הלימודים לדוקטורט:

א. התכנית תעניק תואר 'דוקטור לפילוסופיה'.

ב. פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים לתואר שלישי ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים. הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, וועדת הדוקטורט החוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

ג. היקף הקורסים הנלמדים בתכנית יהיה עד 16 שש"ס, מתוכם 4 שש"ס חובה (סמינר מחקר לתלמידי התואר השלישי בחוג) והשאר בהמלצת המנחה ובאישור הועדה חוגית ללימודי דוקטורט.

ד. מנחה עבודת הדוקטורט או הוועדה המלווה (אם מונתה כזו), רשאים לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר לשעות המינימום הנדרשות בסעיף ג' לעיל וזאת בהתאם לצרכי המחקר. היקף תכנית הלימודים לא תעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים.

ה. הסטודנטים לא יוכלו למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיימו את מלוא שעות הלימוד הנדרשות מהם.

ו. בתכנית הלימודים קיימים 2 מסלולים: מסלול רגיל, מסלול ישיר לדוקטורט.

מסלול לימודים רגיל

אוכלוסיית היעד:

סטודנטיות וסטודנטים בעלי תואר 'מוסמך' במסלול א' (עם תזה) בשירותי אנוש, סוציולוגיה , מדעי המדינה, מדעי החברה, מדעי החיים ומדעי הבריאות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר יעמדו בתנאי הקבלה שלהלן.

דרישות עיקריות ותנאי קבלה:

· תואר "מוסמך" עם תזה מאוניברסיטה המוכרת ע"י אוניברסיטת חיפה.

· ציון ממוצע של לפחות 85 בלימודי התואר השני ולפחות 90 בעבודת התזה.

· שתי המלצות מאנשי סגל אקדמי; אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה התזה בתואר השני.

· אישור בכתב בדבר התקשרות עם מנחה מהחוג לשירותי אנוש המוכן להנחות את המועמדים בעבודת הדוקטורט.

· הצהרת כוונות של המועמדים לגבי המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי המנחה המיועד אשר מתארת את הרקע למחקר, תרומה משוערת ושיטה מתוכננת

· אישור הוועדה החוגית ללימודי דוקטורט.

לימודי חובה לדוקטורט 4 שש"ס:

סמינר דוקטורט - סוגיות בשירותי אנוש (4 שש"ס)

הסמינר ילווה את הסטודנטים במהלך השנה הראשונה במטרה לפתח כישורים נדרשים לכתיבת הצעת מחקר, חיבור הדוקטורט, מאמרים מדעיים, הצגה בכנסים וכתיבת בקשות למימון מחקרים . במסגרת הסמינר, הסטודנטים יציגו בעיות תיאורטיות, מתודולוגיות, לוגיסטיות וסובסטנטיביות עמן הם מתמודדים ויפגשו עם חוקרים שיציגו את עבודותיהם ומהלך התפתחותן. הצגות אלה יהוו בסיס לדיון ביקורתי עם משתתפי הסמינר.

מבנה הלימודים:

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א':

משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת

המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

הצעת המחקר תיכתב בפורמט המקובל של הצעת מחקר לאקדמיה הישראלית, כולל תוצאות ראשוניות, אם קיימות. הצעת המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לתרומה משמעותית לידע ולהבנה בתחום הנחקר.

במידת הצורך, ועל בסיס המלצת המנחה ו/או הוועדה החוגית, תמונה ועדה מלווה לסטודנטים

לאחר אישור הצעת המחקר ע"י ועדת הדוקטורט החוגית והוועדה המלווה (אם מונתה), על סמך דוחות שיפוט, יעברו הסטודנטים למעמד של תלמידי מחקר שלב ב'.

שלב מחקר ב':

משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת

הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

ביצוע המחקר ודו"ח התקדמות:

בתום כל שנה מיום אישור הצעת המחקר, יגישו הסטודנטים דו"ח התקדמות החתום ע"י המנחה לחברי וועדת הדוקטורט. אל הדו"ח אפשר לצרף מאמרים שנשלחו לפרסום, באם קיימים.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט:

העבודה תוגש לשיפוט תוך ארבע שנות לימוד. העבודה תיערך באחת משתי המתכונות הבאות:

חיבור רגיל, אשר לא יעלה על יותר ממאתיים עמודים (לא כולל תקציר, רשימה ביבליוגרפית ונספחים).

דוקטורט פרסומים בהתאם לתקנון לימודים לתואר שלישי.

תוצאות מחקר הדוקטורט יוצגו על ידי התלמידים בסמינר מחלקתי של החוג.

שיפוט עבודת הדוקטורט:

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט ע"י המנחה או הוועדה המלווה, תועבר עבודת הדוקטורט לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי.

 

מסלול ישיר לדוקטורט

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שסיימו את שנת הלימודים הראשונה בלימודי המ"א בחוג ואשר ברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. משך הלימודים הכולל למסלול הישיר לדוקטורט הוא חמש שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב לימודי המוסמך ושלב לימודי הדוקטורט.

תנאי קבלה (כתלמיד שנה ב' במסלול):

  • ציון 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
  • התקשרות והסכמה בכתב עם מנחה דוקטורט.
  • הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
  • השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של מחצית מתכנית הלימודים של המסלול הישיר, בציון משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון של 90 לפחות.

מבנה הלימודים:

א. השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 28 שש"ס (סה"כ) לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.

ב. הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך שנקבעה ע"י החוג. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.

ג. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים של שלב המוסמך כמפורט לעיל, יעבור התלמיד לשלב לימודי הדוקטורט במסלול הישיר. משך הלימודים בשלב זה לא יעלה על שלוש שנים.

במהלך שלב זה יידרש התלמיד להשלים את תכנית הלימודים לתואר שלישי, כמפורט במסלול הרגיל לעיל, להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה, אם מונתה), לקבל את אישור הוועדה החוגית וכן

להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט.