תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

לימודי דוקטורט

לימודי תואר שלישי (דוקטורט) - גרונטולוגיה
יו"ר ועדת הדוקטורט: פרופ' יובל פלגי

מטרת התוכנית להכשיר חוקרים, אנשי אקדמיה ומנהיגות מקצועית בגרונטולוגיה
חדשנות ויצירתיות תוך שימת דגש על מצוינות אקדמית

תנאי קבלה

רשאי להגיש מועמדות בעל תואר "מוסמך" (מ"א) בגרונטולוגיה, עבודה סוציאלית או ממקצועות הבריאות, החברה או תחומים רלבנטיים אחרים (משפטים, ביולוגיה) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, אשר השיג ציון ממוצע של 86 לפחות בלימודי המ"א וציון של 90 לפחות בעבודת הגמר המחקרית (תזה).

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות מוכרות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה – GRE.

בקשת הקבלה תוגש בכתב, בשלושה העתקים, ליו"ר וועדת הדוקטורט בצירוף המסמכים הדרושים, שהינם:

  • מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר.
  • הצהרת כוונות מחקר.
  • שני מכתבי המלצה (לא כולל המנחה המיועד) של אנשי סגל באקדמיה היכולים להעיד על יכולותיו של המועמד ומידת התאמתו למחקר. אחד הממליצים יהיה מנחה עבודת הגמר המחקרית.
  • קורות חיים בעברית ובאנגלית תקציר
  • המחקר המבוקש בשפה האנגלית.
  • גיליונות ציונים

וועדת קבלה

וועדת הקבלה לתוכנית הדוקטורט תשקול ותחליט על קבלת מועמדים לתוכנית על פי רמת הציונים בלימודי המ"א  - בעבודת, בעבודת הגמר המחקרית, בקורסי המחקר, ההמלצות, הצהרת הכוונות ובגורמים נוספים על פי שיקול הוועדה.

מועדי הרישום לתואר שלישי

הרישום לתואר שלישי יכול להיעשות במהלך כל השנה אולם הדיון במועמדים יתקיים במועד אחד בחודש יוני (לקראת תחילת שנת הלימודים באוקטובר).
חומר הרישום במלואו צריך להגיע למזכירות החוג עד ל – 31 במאי.
הרישום מתקיים בשני מועדים:
לסמסטר א' – עד ה – 31 במאי.
לסמסטר ב' – עד ה – 16 בינואר.

מבנה הלימודים לתואר שלישי

הלימודים לתואר שלישי מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

מחקר א' – בשלב זה על התלמיד להכין הצעת מחקר מפורטת ולאמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו (קורסים הקבועים בתוכנית הלימודים, למשל). על התלמיד להגיש את הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה. על הצעת המחקר להיות מאושרת עד לסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

בסמוך למועד זה, ועל בסיס המלצת וועדת הדוקטורט החוגית ומנחה עבודת הדוקטורט, תמנה הרשות ללימודים מתקדמים, במידת הצורך, ועדה מלווה לסטודנט.

הצעת המחקר תוצג על ידי הסטודנט במסגרת סמינריון חוגי לפני הגשתה לשיפוט.

משקבעה הוועדה המלווה (במידה והוקמה) או קורא/קוראים חיצוניים כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים, תועבר קביעה זו לוועדת הדוקטורט החוגית וזו תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים כי התלמיד יעבור לשלב מחקר ב'.

שלב מחקר ב' – שלב זה מתאפיין בביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט. בנוסף, ימשיך הסטודנט ללמוד קורסים בהתאם לנדרש בתוכנית הלימודים.

פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים.

הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, וועדת הדוקטורט החוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

כל סטודנט חייב בלימוד קורסים בהיקף של 8 שש"ס במהלך לימודי הדוקטורט. מומלץ כי לפחות מחציתם יסתיימו בשלב מחקר א'.

מנחה עבודת הדוקטורט או הוועדה המלווה (אם מונתה כזו), רשאים לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר לשעות המינימום הנדרשות בסעיף ג' לעיל וזאת בהתאם ולצרכי המחקר

המנחה ו/או הוועדה המלווה רשאים להטיל על הסטודנט חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים בהם נדרש הסטודנט להשתתף.

הסטודנט לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיים את מלוא שעות הלימוד הנדרשות ממנו.

דרישות אקדמיות נוספות תהיינה בהתאם לנושא העבודה ולתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

לאחר סיום חובת שמיעת הקורסים ועד לשנה בה תוגש עבודת הדוקטורט, כל סטודנט חייב להיות רשום במערכת הממוחשבת לקורס "סמינר לדוקטורנטים".

קורסי חובה

סמינר מחקר לדוקטורנטים (4 שש"ס), פילוסופיה של המדע (2 שש"ס) ושיעור ספציפי בתחום הקשור לנושא הדוקטורט שייקבע באופן אישי ע"י מדריך עבודת הדוקטורט (2 שש"ס).

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ב"א בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

תנאי קבלה

ממוצע של 90 לפחות בלימודי הב"א וממוצע של 90 לפחות בקורסי המחקר.

מבנה הלימודים

השתתפות בקורסים בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מ"א וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך שנקבעה על ידי החוג ואושרה על ידי הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא השתתפות בקורסים בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון של 90 לפחות.
הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים,
עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בכל החובות הלימודיים המפורטים לעיל, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב' ובמסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם סיום אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בחובות הלימודים של המסלול הישיר לדוקטורט, כמפורט לעיל.

מסלול לימודי מחקר מקדים

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים שסיימו לימודי מ"א במסלול ללא תיזה בציון ממוצע של 90 לפחות – הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה. או סטודנטים שאינם מוסמכי החוג לגרונטולוגיה אך עומדים בתנאי הקבלה – הסטודנטים יתבקשו להשלים קורסים מתוכנית הלימודים בגרונטולוגיה בהתאם לרקע של הסטודנט. מדריך עבודת הדוקטורט יוכל לבקש שיעורי השלמה נוספים והוא יקבע לתלמיד המחקר את תוכנית הלימודים. וועדת הדוקטורט החוגית תאשר את התוכנית ואת היקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.

מידע נוסף

מידע נוסף לתלמידי תואר שלישי מצוי באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

טופס ריכוז פרטי מועמד לדוקטורט .

רשימת המנחים לדוקטורט .

קווים מנחים להגשת הצעת מחקר .

הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות .

טופס ריכוז פרטי מועמד למחקר מקדים .

כתיבת עבודת המחקר - מבנה, תכנים וסגנון

רשימת דוקטורנטים בחוג


יו"ר תוכנית דוקטורט

פרופ' יובל פלגי
החוג לגרונטולוגיה
קומה 2 חדר 225 בניין רווחה ובריאות
דואל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מזכירות החוג לגרונטולוגיה

גב' לילך סודרי – עוזרת מנהלית לראש החוג
קומה 2 חדר 223 בניין רווחה ובריאות
טלפון: 04-8240815
פקס: 04-8240573
שעות קבלה: ימים א', ב', ג'  12:00 – 10:00, יום ד' 14:00 – 10:00

מזכירות הרשות ללימודים מתקדמים

 גב' טל וינטמן-נמירובסקי – ראש מדור לימודי תואר שלישי

קומה 25 חדר 2504 מגדל אשכול
טלפון: 04-8240552
פקס: 04-8240746