תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

חובות התלמידים

 • חלה על הסטודנט חובת השתתפות בכל השיעורים שבקורסי החוג ובכל ההתנסויות הקליניות ובמטלות המעבדה, כמפורט להלן. סטודנט שלא עמד בכל תנאי הקורס על כל מרכיביו לא יוכל לגשת לבחינה הסופית, להגיש עבודה לציון סופי, או לקבל אישור על מילוי החובות הקליניים (בקורסים הקליניים), ויחויב לחזור על הקורס.
 • בחלק מהקורסים, בהתאם למפורט בסילבוס הקורס, היעדרות עלולה לגרום לכישלון בקורס.
 • קיימת חובת נוכחות של 100% בלימודים הקליניים המעשיים. סטודנט שלא נכח בכל ההתנסויות הקליניות לא יוכל לקבל אישור על מילוי חובותיו הקליניים. בהעדר אישור זה, הסטודנט לא יוכל לעבור לשנת לימודים נוספת.
 • חובת הנוכחות בקורסי החוג ובמטלות מעבדה מפורטות בסילבוס של כל קורס ובאתר החוג.
 • סטודנטים בעלי תואר אקדמי קודם, אשר קיבלו פטור לקורסים שלמדו בחוגים אחרים באוניברסיטה או במוסד אקדמי אחר, חייבים ללמוד קורסים חלופיים לקורסי הפטור וחייבים בתשלום עבור קורסים אלו. לא ניתן לקבל פטור מהלימודים הקליניים המעשיים. סטודנטים המעוניינים ללמוד קורסים נוספים מחוץ לתכנית הלימודים של החוג רשאים לעשות זאת, בתנאי שהקורסים הנוספים לא יעמדו בסתירה לחובת ההשתתפות בקורסים, במטלות המעבדה ובהתנסות הקלינית של החוג.
 • למען הסר ספק - חובתו של הסטודנט ליידע את מזכירות החוג בכתב לגבי הקורסים הנלמדים בנוסף לקורסי החוג, להוכיח שאכן הקורסים הנוספים אינם עומדים בסתירה לחובת ההשתתפות בקורסי ומטלות החוג, ולקבל אישור בכתב מראש החוג על הקורסים הנוספים. 

חובות התלמידים בלימודים הקליניים

 • על התלמיד מוטלת החובה להציג למזכירות היחידה לחינוך קליני במהלך שנה"ל הראשונה אישור על ביצוע כל החיסונים הבאים: MMR , Td, opv/Ipv, חצבת, אדמת, הפטיטיס B ובדיקת מנטו. אי עמידה בחובה זו לא תאפשר לסטודנט להשתתף בהתנסות הקלינית בשנה ב' ותעכב את המשך לימודיו.
 • על הסטודנט ליידע את מזכירות היחידה לחינוך קליני בתחילת השנה האקדמית על קושי או מגבלה רפואית שיש להם השלכות לגבי השיבוץ להתנסויות הקליניות. מידע זה הכרחי כדי לאפשר את ההתנסויות הקליניות בכל שנות הלימוד. במקרה של מחלה, קושי או מגבלה אקוטית, אשר עלולים להשפיע על השתתפות הסטודנט בהתנסויות הקליניות, יש להודיע על כך לאלתר למזכירות היחידה לחינוך קליני ולצרף מסמכים רפואיים בהתאם.

 

תנאים לקבלת תעודה במקצוע בריאות ובכלל זה קלינאי תקשורת

עפ"י חוק הסדרת העיסוק במקצועות בריאות סעיף 8, זכאי לקבל תעודה במקצוע בריאות כל מי שנתקיימו בו כל הסעיפים להלן:

 1. הוא בגיר
 2. הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל
 3. הוא עומד בתנאי הכשירות המנויים לגבי מקצוע הבריאות בטור ב' בתוספת הראשונה לעניין השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות
 4. הוא אינו חולה במחלה מסוכנת
 5. הוא לא הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל תעודה במקצוע בריאות, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור שטרם ניתן בהם פסק דין סופי
 6. לעניין תעודת קלינאי תקשורת - הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית.